Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Afhandeling van klachten

Betrokkenen bij de school (zoals (ex-)leerlingen, ouders/voogden/verzorgers, personeelsleden, vrijwilligers) kunnen klachten uiten over gedragingen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van het College van Bestuur en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn of anderszins deel uitmaken van de scholengemeenschap.

Het gaat hier onder meer om klachten ten aanzien van:

 • onjuiste/verkeerde/ongepaste begeleiding van leerlingen;
 • onverantwoord pedagogisch handelen;
 • onjuiste beoordeling van prestaties van leerlingen;
 • seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten;
 • miscommunicatie tussen ouders en school;
 • verkeerd straffen, schorsen of verwijderen;
 • gelijke gevallen niet gelijk behandelen;
 • klachten van ouders of leerlingen over onzorgvuldig handelen;
 • verkeerde houding aannemen ten opzichte van de ouders;
 • verkeerde informatie verstrekken aan (gescheiden) ouders;
 • onvoldoende kwaliteit van onderwijs;
 • onvoldoende veiligheid op school;
 • onvoldoende bepalen van beleid;
 • onvoldoende zorg voor hygiëne;
 • verkeerde inning van ouderbijdrage;
 • aanbieden van te weinig onderwijstijd.

In de regel zullen klachten binnen de school tussen betrokkenen worden afgedaan. Een klager kan zich bij een klacht ook wenden tot de (externe) vertrouwenspersoon die haar/hem behulpzaam kan zijn bij een mogelijke oplossing van de klacht.

Klachten die niet tussen een klager en de direct betrokkenen worden opgelost, worden volgens artikel 2.3 van de Klachtenregeling voorgelegd aan de locatiedirecteur of aan de teamleider. Als deze eerste behandeling, in de waarneming van de klager, ook niet leidt tot een bevredigende oplossing van de klacht, kan de klager zich wenden tot de rector. De rector neemt dan een beslissing.

Daarnaast kan de klager zijn klacht altijd, gedurende de behandeling van de klacht door de school, voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van Stichting Carmelcollege. De wijze waarop klachten worden afgehandeld, is vastgelegd in de Klachtenregeling Stichting Carmelcollege. De Klachtenregeling Stichting Carmelcollege is hier in te zien. Ook kan ze bij de schoolleiding worden opgevraagd.

Het postadres van de Klachtencommissie van Stichting Carmelcollege is: Postbus 864, 7550 AW Hengelo.