Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Marianum ‘Over de grens’

Marianum streeft er met Marianum ‘Over de grens’ (het internationaliseringsprogramma) naar om op onderwijskundig-inhoudelijke basis leerlingen in contact te laten komen met buitenlandse culturen ter voorbereiding op het leren, leven en werken in een interculturele samenleving en op een internationale arbeidsmarkt.

Internationalisering is een middel om leerlingen en studenten op te leiden tot kritische en zelfbewuste wereldburgers die met inlevingsvermogen en respect opereren in een interculturele maatschappij, waarbij hun internationale kennis en vaardigheden goed aansluiten op een snel veranderende internationale arbeidsmarkt. De internationale ervaring moet bijdragen aan het opdoen van concrete competenties zoals interculturele, internationale, professionele en 21e -eeuwse vaardigheden. (Nuffic, Internationalisering in beeld)

Deelname aan het internationaliseringsprogramma is echter niet verplicht.

De programma’s
De deelnemende leerlingen kunnen een keuze maken uit buitenlandse reizen met verschillende karakters en werken altijd zelf mee aan het ontwerpen van het inhoudelijke deel van hun reisprogramma. Als school kennen we de volgende reizen, elk met zijn eigen kenmerken:

De uitwisselingsreis
Dit is een schooleigen samenwerkingsprogramma met een buitenlandse school en Marianum. Deze reis kent een uitreis- en een thuisprogramma, elk van ongeveer een week.

Erasmus+.
Dit is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa en biedt de mogelijkheid om in het buitenland ervaring op te doen in samenwerking met andere scholen.

Profielwerkstukreizen
In de tweede fase havo/vwo is het profielwerkstuk een verplicht examenonderdeel. De leerlingen hebben de mogelijkheid om de uitvoering van hun profielwerkstuk aan een reis te verbinden.

Skireis
Marianum-leerlingen vanaf leerjaar 3 kunnen aan deze sportreis deelnemen.

Vmbo-reizen
Leerjaar 3 vmbo gaat elk jaar naar een locatie in het buitenland. De leerlingen mogen zelf kiezen wat hun voorkeur heeft. Wij besteden, naast veel plezier, aandacht aan beroepsgerichte opdrachten en opdrachten van algemene aard.

Begeleiding
Onder de begeleiding van een reis bevinden zich altijd een of meerdere docenten of andere personeelsleden van de school. Ook kan er sprake zijn van externe professionele ondersteuning.

Aanmelding
Voor alle reizen geldt dat de leerlingen zich via een motivatiebrief aanmelden. Op basis van deze brieven en/of een uit te voeren voorbereidingsopdracht worden de leerlingen geselecteerd.

Kosten
De kosten van de reizen worden na afloop van de reis bij de ouders/verzorgers van de deelnemende leerlingen in rekening gebracht via de Stichting Carmel College. Het spreekt voor zich dat de kosten voor iedere reis zo laag mogelijk gehouden worden. Na definitieve inschrijving is het niet meer mogelijk de reis te annuleren. Wanneer een leerling niet meegaat, zijn wij genoodzaakt de kosten van de reis bij ouder(s)/verzorger(s) in rekening te brengen.

Verzekeringen
Voor leerlingen en begeleiders kent Marianum een collectieve reisverzekering, zonder medische hulp. Als medische hulp toch noodzakelijk is, doen de deelnemers een beroep op hun eigen ziektekostenverzekering. Ditzelfde geldt voor de persoonlijke WA-verzekering in het geval van aansprakelijkheid.

Calamiteiten
Als zich tijdens een reis een calamiteit voordoet, worden de lokale hulporganisaties ingeschakeld en informeert Marianum de ouders. Vervolgens werken de direct betrokkenen en ingeschakelde (hulp)instanties in onderlinge samenwerking aan de te nemen vervolgstappen.

NIX is de norm
Tijdens deelname aan een reisprogramma is NIX de norm. Dat betekent dat het gebruik van alcohol  en drugs verboden is. Ook buiten het programma om en ook als leerlingen 18 jaar of ouder zijn. Mochten zich in dit verband tijdens een van de reizen problemen voordoen, wordt hierover direct contact met de ouders/verzorgers opgenomen om verdere afspraken over de ontstane situatie te maken. Bij terugkeer op school wordt hieraan, wanneer dat wenselijk is, een verder vervolg gegeven.

Verantwoordelijkheid
Tijdens de reis zijn de begeleiders verantwoordelijk voor de organisatie van de reis. De ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemende leerlingen. Dat houdt in dat bijvoorbeeld in geval van veroorzaakte schade door deelnemende leerlingen de ouders aansprakelijk gehouden worden.

Reizen en milieu
Marianum staat stil bij de CO2-uitstoot die het vervoer tijdens de studiereizen met zich meebrengt. Er wordt per reis, binnen de praktische haalbaarheid, bekeken welke wijze van vervoer het minst milieubelastend is. Het inzetten van vliegreizen wordt zo veel mogelijk beperkt.