Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Passend Onderwijs

Onder passend onderwijs verstaan wij alle activiteiten binnen de school, die tot doel hebben alle leerlingen te ondersteunen in de ontwikkeling die ze als persoon doormaken. In deze flyer van de rijksoverheid is meer informatie te vinden over Passend Onderwijs.

Leerlingondersteuning 
De leerlingondersteuning loopt als een rode draad door de hele schoolperiode. Dat wil zeggen, dat de ondersteuning zich richt op alle leerlingen en verankerd is in het onderwijs op onze school. Daarmee zijn alle docenten leerlingondersteuners (eerstelijnshulp).

Rol mentor
De mentor is de spil in de ondersteuning, want hij is voor de leerlingen en ouders het vaste aanspreekpunt. We gaan bij onze ondersteuningsactiviteiten uit van de drie hoofdactiviteiten:
1.  leren leren,
2.  leren kiezen,
3.  leren leven, de sociaal-emotionele begeleiding.

De leerling zelf kiest bij wie hij voor welke vorm van ondersteuning het best terecht kan. De mentor helpt hem om reacties van begeleiders en medeleerlingen in te schatten en om te zetten in eigen actiepunten. Binnen elk team richt de contactpersoon zorg zich op de ondersteuning van het team voor adequate begeleiding. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de kennis en het kunnen van anderen binnen de school, zoals de decaan, zorgcoördinator, orthopedagoog, de jeugdmaatschappelijk werker en de schoolarts.

De mentor en het team proberen een bijdrage te leveren aan de groei naar volwassenheid en zelfstandigheid van leerlingen. Alle vormen van begeleiding (bijvoorbeeld bij dyslexie en faalangst) vinden in eerste instantie in het team plaats. Waar nodig zal individuele en/of groepsgewijze begeleiding plaatsvinden binnen of buiten het team. Hulpvragen voor extra zorg bespreken de mentoren met het team en de contactpersoon zorg. Voor een aantal leerlingen schrijft men handelingsplannen.

Ondersteuning buiten de klas 
Marianum biedt verschillende vormen van ondersteuning buiten de klas om. We zetten ondersteuning op maat in bij een leerling. Welke ondersteuning hij/zij nodig heeft, hangt af van de leervraag die er ligt en van de gesprekken die voorafgaand zijn gevoerd met leerling, ouders/verzorgers en mentoren. Voor welke vormen van ondersteuning wij aanbieden, kunt u hieronder de folder of het filmpje bekijken.

Folder Passend Onderwijs

Medewerker decanaat/LOB-coördinator
De medewerker decanaat en de LOB-coördinator geven informatie over beroepsopleidingen en studiemogelijkheden. Ze beschikken daartoe over uitvoerige documentatie over de vestiging van bepaalde opleidingen, studieduur en studiekosten, toelatingseisen en toekomstmogelijkheden. Voor de keuze van een vervolgopleiding kunnen de medewerker decanaat en de LOB-coördinator, indien noodzakelijk, een gespecialiseerd bureau inschakelen. Zij staan verder centraal bij de begeleiding van de keuze van van de profielen en het vakkenpakket door de leerlingen. Dit geldt voor de profielkeuze die aan het eind van leerjaar 2 in vmbo gemaakt moet worden als in het derde leerjaar havo en het derde en vierde leerjaar vwo.

Contactpersonen Ondersteuning & Welzijn 
Hier is een overzicht te vinden van alle contactpersonen van organisaties waar Marianum mee samenwerkt op het gebied van Ondersteuning & Welzijn.