Ouderbijdrage

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen aan te bieden, vragen we ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiting van de leerling. 

Stichting Carmelcollege maakt gebruik van digitaal factureren via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. U kunt meteen via IDeal of een gewone bankoverschrijving betalen.

In onderstaande tabel is de specificatie weergegeven en verderop in de tekst terug te lezen:

 

 

De samenstelling en de hoogte van de ouderbijdrage wordt door de directie vastgesteld en voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van Marianum.

Voor het schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage als volgt opgebouwd:

Huur locker
In het begin van de schoolloopbaan bij Marianum krijgt een leerling de beschikking over een locker voor het opbergen van schoolmaterialen (boeken, schriften, etc.) en persoonlijke eigendommen. De ouderbijdrage die de school vraagt, bestaat uit twee delen, namelijk een borg voor de sleutel en een jaarlijks huurbedrag.

Borg
De borg bedraagt € 10,00 en moet bij de uitgifte van de sleutel door de leerling contant betaald worden. Als de leerling de sleutel weer in goede staat inlevert na het beëindigen van zijn/haar schoolloopbaan bij Marianum of tussentijds omdat hij/zij de locker niet meer gebruikt, dan wordt de borg weer terugbetaald aan de leerling. Bij verlies of beschadiging van de sleutel vervalt de borg aan school. Voor een eventuele nieuwe sleutel moet de leerling een vergoeding van € 4,00 betalen.

Huur
De jaarlijkse huur voor de locker bedraagt € 15,00. Dit bedrag wordt apart geïncasseerd. De huur is bestemd voor het beheer, onderhoud en aanschaf van de lockers.

Mediatheek/bibliotheek
De bijdrage voor de schoolmediatheek/bibliotheek wordt gebruikt voor de aanschaf van boeken, tijdschriften, extra studiemateriaal en dergelijke, die door de leerlingen geleend kunnen worden. Daarbij richt de schoolmediatheek/bibliotheek zich voornamelijk op boeken en dergelijke die niet aangeboden worden door de openbare bibliotheek. Deze kosten zijn voor rekening van Marianum.

De ouderbijdrage hiervoor bedraagt € 14,60 voor alle leerjaren met uitzondering van leerjaar 3 en 4 van het vmbo, omdat Marianum hier geen eigen mediatheek heeft. De ouderbijdrage voor leerjaar 3 en 4 vmbo bedraagt € 7,50. Het gebruik van computers en het wifinetwerk valt hier niet onder. Daarnaast heeft de school een contract afgesloten met de Bibliotheek Oost-Achterhoek, waardoor alle leerlingen van Marianum boeken kunnen lenen bij alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. In 2013 is met de medezeggenschapsraad afgesproken dat de kosten van dit schoolabonnement voor 50% betaald zouden worden door de ouders en 50% door de school.

Cultuurkaart
Met de Cultuurkaart (CJP) inclusief een tegoed van € 15,- heeft een leerling recht op verschillende kortingen en acties (bij theaters, bioscopen, musea, diverse winkels). Daarnaast krijgen leerlingen ieder jaar een door school georganiseerde activiteit aangeboden voor dit bedrag. De ouderbijdrage hiervoor is net als vorig jaar vastgesteld op € 7,50.

Sport
De bijdrage voor de sport van € 5,00 is bedoeld voor het organiseren van sportactiviteiten op school (zoals een sportdag) en de deelname aan sportactiviteiten buiten school, zoals Olympic Moves.

Excursies
De kosten van excursies en andere culturele activiteiten worden afzonderlijk per activiteit doorberekend. Op basis van de gegevens van de laatste jaren verwachten wij dat de bijdrage jaarlijks maximaal € 40,- zal bedragen.

Reizen
Voor vmbo-leerlingen in leerjaar 3 biedt Marianum gerichte reizen aan voor kleinere groepen, zowel naar binnenlandse als buitenlandse bestemmingen. Afhankelijk van de bestemming kunnen de kosten oplopen tot maximaal € 300,-. Rekening houdend met het gekozen vakkenpakket kunnen leerlingen zich aanmelden voor een reis. Per reis wordt op basis van de verwachte kosten de bijdrage berekend.

Werkkleding
Voor vmbo-leerlingen die in leerjaar 3 en 4 voor techniek  (profiel PIE en BWI) hebben gekozen, is werkkleding (inclusief veiligheidsschoenen) verplicht. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de desbetreffende ouders en zullen circa € 80,- zijn. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen leerlingen meer informatie over welke werkkleding en schoenen ze moeten aanschaffen en waar ze het kunnen kopen.

Internationalisering
In leerjaar 3 en 4 van havo en vwo worden in het kader van internationalisering één of meerdere reizen aangeboden met een doelgericht programma. Over de mogelijke bestemmingen, beschikbare plaatsen en de kosten hiervan, worden de betreffende leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) afzonderlijk geïnformeerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de bijdrage kostendekkend moet zijn.

Afdrukkosten
Elke leerling krijgt jaarlijks een printtegoed van € 5,- (circa 100 z/w afdrukken op A4) van de school. De kosten van de gemaakte afdrukken en kopieën worden van dit tegoed afgeboekt. Is het tegoed verbruikt, dan kan de leerling nieuw tegoed kopen in eenheden van € 5,-. Het tegoed blijft geldig zolang de leerling op Marianum zit. Bij het verlaten van de school wordt een eventueel resterend saldo niet uitbetaald.

Reis klassieke talen
Leerlingen in de bovenbouw van het vwo met Grieks en/of Latijn in hun vakkenpakket krijgen één keer de gelegenheid om met de school een reis naar Rome of Griekenland te maken. Deze reis dient volledig door de ouders/leerling bekostigd te worden. De betreffende leerlingen krijgen hier via hun docent Grieks en Latijn nadere informatie over. De kosten van deze reis bedragen circa € 675,-.

Profielwerkstukreizen
Voor de leerlingen in de examenklassen van havo en vwo worden er jaarlijks studiereizen georganiseerd in het kader van het profielwerkstuk. De deelname hiervoor is vrijwillig en de studiereis moet passen bij het door de leerlingen gekozen onderwerp. De ouders van de deelnemende leerlingen bekostigen de reis. Afhankelijk van de bestemming liggen deze kosten tussen € 150,- en € 300,-. De betreffende leerlingen krijgen meer informatie hierover via hun docenten en de verantwoordelijke teamleider.