Schoolkosten

Lesmateriaal
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma.

Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan:

  • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
  • eigen leermateriaal van de school, bijbehorende beeld-/geluid-/gegevensdragers die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat jaar nodig heeft;
  • distributiekosten;
  • verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal enzovoort.

Deze zaken verstrekt de school (in bruikleen) aan de leerlingen. Het is belangrijk dat uw kind zuinig met de boeken en ander lesmateriaal omgaat, want bij beschadigingen of verlies kan de boekenleverancier (Iddink) u de kosten in rekening brengen.

Niet onder deze regels vallen onder meer woordenboeken, atlassen, schrijfwaren, agenda, sport- en werkkleding, gereedschap, excursies en (buitenlandse) reizen. Deze zaken moeten nog door de ouders/verzorgers betaald worden.

Boeken bestellen
Alle leerlingen de boeken zelf bestellen bij de leverancier van onze school, Iddink. De leerlingen ontvangen van Iddink rechtstreeks informatie over het bestelproces. De kosten van de verplicht voorgeschreven boeken voor de door de leerling gekozen richting en vakken worden rechtstreeks door de school betaald. Eventueel aanvullend bestelde boeken en andere leermiddelen moeten door de ouders/verzorgers zelf worden betaald aan de leverancier. Na afloop van het schooljaar dienen de boeken weer in een goede staat op school te worden ingeleverd volgens de instructies van Iddink.

Ouderbijdrage
Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken en gereedschap betalen. Verder brengen we via de ouderbijdrage zaken als kluisjeshuur, excursies, werkweken en werkkleding in rekening.

De hoogte en samenstelling van de vrijwillige ouderbijdrage is goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Ouders hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten te betalen. Afhankelijk van de extra voorziening of activiteit kunnen we dan wel besluiten dat een kind van een voorziening geen gebruik kan maken of aan een activiteit niet kan meedoen. Daarover vindt dan altijd vooraf overleg plaats. Wanneer activiteiten een onderdeel vormen van het onderwijsproces/schoolplan, sluiten we een kind niet van deelname uit.

Meer weten?
Een compleet overzicht van de financiën, tegemoetkomingen en verzekeringen vindt u in de schoolgids.