Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Contact met ouders

Kennismakingsgesprekken met mentor en voortgangsgesprekken met mentor en/of vakdocent
De school probeert de ouders zo goed mogelijk te informeren over vorderingen en welbevinden van hun kinderen. Het eerste aanspreekpunt voor ouders is altijd de mentor van het kind. Er is een bepaald aantal gelegenheden tot contact tussen de mentor, de leerling en zijn ouders. De actuele data van de contactmomenten vindt u in onze jaaragenda.

Informatieavonden
Wij organiseren jaarlijks de volgende bijeenkomsten met de ouders:
– Informatieavonden over de leerjaren,
– Voorlichtingsavonden van decanen en teamleiders over keuzes van leertrajecten,  vakkenpakketten en  vervolgopleidingen,
– Voorlichtingsavonden over bijzondere activiteiten zoals buitenlandse reizen (werkweek en internationalisering),
– Thema-avonden voor ouders.

Deze avonden kunt u in onze jaaragenda terugvinden.

Natuurlijk kunnen de ouders, los van deze georganiseerde avonden, afspraken maken met docenten, mentoren, decanen of teamleiders.

Ouder- en leerlingenportaal SOMtoday
Ouders kunnen informatie inzien via het digitale “SOMtoday”. In dit portaal vinden zij de cijfers van alle leerjaren, rooster en afwezigheid van hun zoon/dochter. Bovendien is er voor de meeste moderne mobiele telefoons een gratis app verkrijgbaar (SOMtoday) in de appstore van Google en Apple om deze gegevens ook te benaderen via internet en uw mobiele telefoon.

Inloggen SOMtoday – wachtwoord vergeten 
Via deze link kunt u inloggen bij SOMtoday. Bent u niet meer in het bezit van deze gegevens, kunt u op deze website een nieuw wachtwoord aanvragen via: Inlogcode aanvragen.

Alle leerlingen hebben een eigen account waarmee zij hun gegevens in kunnen zien.

Nieuwsbrief
Ouders ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief van Marianum. Hierin staat algemene informatie, informatie over lopende projecten of projecten die inmiddels hebben plaatsgevonden. Daarnaast vindt u er specifieke informatie over bepaalde leerjaren en belangrijke data uit de agenda. Op verzoek kan ook een papieren versie worden uitgereikt.

Informatieverschaffing aan ouders
Bij vragen om informatie over een leerling verschaft de school in principe gelijke informatie aan ouders, ook als er één ouder wél en de ander niet met het ouderlijk gezag is belast. Een uitzondering hierop bestaat als de school dit in strijd vindt met het belang van het kind. De wens van het kind om geen informatie te verstrekken is hierbij niet alleen bepalend. Meerderjarige leerlingen dienen expliciet toestemming te geven om bepaalde gegevens aan de ouders ter inzage te geven.

Informatieverschaffing aan gescheiden ouders
Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het kind is.

Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt, gelden de volgende regels voor wat betreft het schoolbeleid ten aanzien van informatie aan (gescheiden) ouders:

  • De niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder vraagt de schoolleiding specifiek om informatie (zoals bijvoorbeeld belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of diens verzorging of opvoeding betreffen);
  • De schoolleiding behoeft geen inlichtingen te verstrekken indien het belang van het kind zich daartegen verzet (bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is). Het enkele feit dat de leerling zelf niet wil dat er informatie aan de niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder wordt verstrekt, is niet voldoende om deze informatie niet te verstrekken.
  • De niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder die verzoekt om informatie dient een kopie van zijn legitimatiebewijs te overleggen. De andere ouder wordt van het gedane verzoek in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven dat alleen redenen die het belang van het kind aangaan tegen het verzoek kunnen worden ingebracht.
  • Als de niet met het gezag belaste ouder/een niet-verzorgende ouder de school heeft verzocht om informatie en daartegen bestaat geen bezwaar, worden nadien in elk geval bepaalde bescheiden zonder meer gegeven, bijvoorbeeld de rapporten en een (schriftelijke) toelichting daarop. Er behoeft dan niet steeds opnieuw verzocht te worden om die informatie. Een dergelijk verzoek wordt binnen veertien dagen afgehandeld.

Uw gegevens wijzigen
Zijn er wijzigingen in uw NAW-gegevens of uw e-mailadres, dan verzoeken wij u de nieuwe gegevens via onderstaand formulier door te geven.