Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Onderwijskwaliteit

Marianum werkt voortdurend aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Daarom kijken we kritisch naar het eigen presteren op de verschillende onderdelen van de onderwijsorganisatie: de ontwikkeling van het onderwijs en de leerlingondersteuning, de doelmatigheid van het onderwijsprogramma, de deskundigheid van het personeel, de prestaties van leerlingen, de toetsen en de kwaliteit van de kwaliteitszorg zelf.

Een paar voorbeelden daarvan vermelden wij hieronder.

  • Met enige regelmaat bevragen we ouders en leerlingen wat zij vinden van de kwaliteit van ons onderwijs. De uitkomsten daarvan evalueren we in de teams en nemen we mogelijk mee in de teamplannen.
  • Jaarlijks evalueren teams hun beleid in de ouderklankbordgroep. Uitkomsten hiervan worden verwerkt in het teamplan.
  • Teams evalueren ook met de eigen teamleden het teambeleid.
  • Marianum onderzoekt de leerprestaties van leerlingen in onze onderbouw. Ze bekijkt hoe die zich verhouden tot die van andere leerlingen in het land. Zij gebruikt daarvoor onder andere de gegevens die worden verstrekt door de onderwijsinspectie

Hiernaast participeert de school nog in onderzoeken die haar informatie genereren over verschillende aspecten van de kwaliteit van ons onderwijs, zoals de veiligheid op school, de kwaliteit van onze uitstroom en het succes van de vernieuwingen op school.

Ook worden kengetallen verzameld inzake de in-, uit- en doorstroom van de leerlingen. De analyse van deze gegevens leidt tot voortdurende aanpassing van het onderwijs. De effecten van deze aanpassingen worden op hun beurt weer onderzocht. Zo wordt er op school steeds beter gewerkt volgens de stappen van de zogenaamde “PDCA”- cyclus: Plan – Do – Check en Act.

Kwaliteitszorg betekent naast onderzoek naar kwaliteit ook investeren in kwaliteit. In de eerste plaats in de kwaliteit van de medewerkers. Op Marianum gebeurt dat steeds intensiever:

  • er is een uitgebreid introductieprogramma opgezet voor nieuwe medewerkers.
  • er zijn scholingsprogramma’s opgezet voor staf, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding,
  • er is stevig geïnvesteerd in de kwaliteit van de zorgstructuur,
  • op schoolniveau investeren we  in scholing op het gebied van coaching en didactiek.

Onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en investeren in die kwaliteit gaan zo hand in hand op Marianum.

_DSC0475 voor website

Het beste uit jezelf halen.

Tevredenheidsonderzoeken

Om de goede kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren, nemen wij tevredenheidsonderzoeken af onder medewerkers, leerlingen en ouders. Daarnaast organiseren wij meerdere malen per jaar bijeenkomsten voor ouderklankbordgroepen, voor de MR en voor de leerlingenraad.

Verder gebruiken we de opbrengstgegevens om het onderwijsproces te verbeteren, zodat de prestaties van de leerlingen toenemen. Op deze wijze werken wij structureel aan de kwaliteit van ons onderwijs.