Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Leerlingondersteuning – passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Ze hebben de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden, hetzij op de eigen school of op een andere school in het reguliere onderwijs, of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Wat is passend onderwijs?
In deze flyer van de rijksoverheid staat uitgelegd wat passend onderwijs precies is.

Passen onderwijs bij Marianum
Als uw u kind bij ons aanmeldt, kijken we in eerste instantie binnen het Samenwerkingsverband Slinge Berkel of er een vorm van passend onderwijs is voor uw kind. Zo niet, dan wordt er buiten het Samenwerkingsverband naar een passende plek gezocht. De uitgangspunten van het beleid zijn vastgelegd in een ondersteuningsplan.

We gaan bij onze ondersteuningsactiviteiten uit van de drie hoofdactiviteiten:

  1. leren leren
  2. leren kiezen
  3. leren leven, de sociaal-emotionele begeleiding

Mentor, intern begeleider en het onderwijsteam
De mentor en de intern begeleider van een onderwijsteam zoeken samen met de leerling en zijn/haar ouders welke vorm van ondersteuning zinvol is. De intern begeleider richt zich binnen elk team op de ondersteuning van het team voor adequate begeleiding. De mentor en het team proberen een bijdrage te leveren aan de groei naar volwassenheid en zelfstandigheid van leerlingen. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de kennis en het kunnen van anderen binnen de school, zoals de zorgcoördinator, orthopedagoog, jeugdmaatschappelijk werker of de jeugdarts.

Begeleiding buiten de klas
Alle vormen van begeleiding (bijvoorbeeld bij dyslexie en faalangst) vinden in eerste instantie in het team plaats. We bieden ook vormen van begeleiding buiten de klas om. En deze staan beschreven in onderstaande folder (klik op het plaatje om de gehele inhoud te lezen). Bekijk ook ons filmpje.

Contactpersonen Ondersteuning & Welzijn 
Hier is een overzicht te vinden van alle contactpersonen van organisaties waar Marianum mee samenwerkt op het gebied van Ondersteuning & Welzijn.  

In deze film vind je een korte toelichting op de ondersteuning die wij bieden.
Folder Passend Onderwijs