Leerlingondersteuning – passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Ze hebben de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden, hetzij op de eigen school of op een andere school in het reguliere onderwijs, of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Als uw u kind bij ons aanmeldt, kijken we in eerste instantie binnen het Samenwerkingsverband Slinge Berkel of er een vorm van passend onderwijs is voor uw kind. Zo niet, dan wordt er buiten het Samenwerkingsverband naar een passende plek gezocht.

De uitgangspunten van het beleid zijn vastgelegd in een ondersteuningsplan. We gaan bij onze ondersteuningsactiviteiten uit van de drie hoofdactiviteiten:

 1. leren leren
 2. leren kiezen
 3. leren leven, de sociaal-emotionele begeleiding

De mentor en de intern begeleider van een onderwijsteam zoekt samen met de leerling en zijn/haar ouders welke vorm van ondersteuning zinvol is.

Binnen elk team richt de ‘Intern Begeleider’ zich op de ondersteuning van het team voor adequate begeleiding. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de kennis en het kunnen van anderen binnen de school, zoals de zorgcoördinator, orthopedagoog, jeugdmaatschappelijk werker of de jeugdarts.

De mentor en het team proberen een bijdrage te leveren aan de groei naar volwassenheid en zelfstandigheid van leerlingen. Alle vormen van begeleiding (bijvoorbeeld bij dyslexie en faalangst) vinden in eerste instantie in het team plaats. We bieden ook vormen van begeleiding buiten de klas om. En deze staan beschreven in onderstaande folder (klik op het plaatje om de gehele inhoud te lezen). Bekijk ook ons filmpje.

In deze film vind je een korte toelichting op de ondersteuning die wij bieden.

Folder Passend Onderwijs

Dyslexie
Dyslectische leerlingen in het Voortgezet Onderwijs hebben problemen met

 • lezen en/of spellen op woordniveau in alle talen
 • het snel en accuraat lezen van teksten bij alle vakken
 • het snel en accuraat spellen bij functioneel schrijven bij alle vakken.

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is de leidraad bij het begeleiden van leerlingen met dyslexie op Marianum. Elk onderwijsteam heeft een eigen dyslexiecoach. Contactpersoon over dit onderwerp is Judith Ikink (j.ikink@marianum.nl), coördinator Dyslexie.

Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs
In dit protocol staan de handreikingen voor het onderwijs aan leerlingen met de gediagnosticeerde beperking dyslexie. Het uitgangspunt hierbij is om de leerling te leren om gaan met deze beperking en hem te begeleiden in de bij hem best passende leer- en leesstrategieën. De wettelijke maatregelen die genomen worden door school in het dispenseren en compenseren van mogelijkheden zijn terug te vinden in artikel 55 Eindexamenbesluit op de site www.overheid.nl.

Dyscalculie
Ernstige rekenproblemen kunnen ontstaan als er onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd tussen het onderwijs en de onderwijsbehoefte van de leerling. Er wordt van dyscalculie gesproken, als de ernstige rekenproblemen hardnekkig blijken en onveranderd blijven bestaan ondanks langdurige deskundige begeleiding en zorgvuldige afstemming. Leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie worden begeleid volgens het Protocol Ernstige Rekenwiskundeproblemen en dyscalculie VO. De wettelijke maatregelen die genomen worden door school in het dispenseren en compenseren van mogelijkheden zijn terug te vinden in artikel 55 Eindexamenbesluit op de site www.overheid.nl.

Waar nodig zal individuele en/of groepsgewijze begeleiding plaatsvinden binnen of buiten het team. Hulpvragen voor extra ondersteuning bespreken de mentoren met het team en de intern begeleider.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is de regisseur van de leerlingondersteuning binnen Marianum als ook voor externe partners. De zorgcoördinator coördineert, adviseert en stemt de leerlingondersteuning af met het management, de teams, het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel, de Stichting Carmelcollege en andere externe ondersteunende onderwijs- en hulpverlenende instanties. Daarnaast heeft hij zitting in de toelatingscommissie van de school en bespreekt met teamleiders en de orthopedagoog de aanmeldingen van leerlingen met een specifieke hulpvraag.

Intern begeleiders
Binnen ieder team werkt een intern begeleider, die gefaciliteerd is om de zorg binnen het eigen team te coördineren. Vanuit onder andere de leerlingenbesprekingen in de teams worden de opkomende ondersteuningsbehoeftes in het Intern Zorgteam ingebracht. Met de gegeven adviezen vanuit het Intern Zorgteam werkt het team aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Steunpunt
De begeleiders van het Steunpunt adviseren en ondersteunen leerlingen vanuit hun eigen expertise in het voortgezet en het speciaal voortgezet onderwijs. Zij zijn toegerust om leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte te begeleiden. De begeleiding is vooral gericht op het slagen van de leerling in zijn of haar onderwijsleerproces. De begeleiding bestaat uit gesprekken op afspraak. In het begin is dat vaak wekelijks.

Orthopedagoog
De orthopedagoog is een universitair opgeleide gedragswetenschapper met diagnostische bevoegdheid. De orthopedagoog werkt voornamelijk met leerlingen die dreigen vast te lopen in het onderwijsproces en/of in hun eigen ontwikkeling, waarbij de oorzaak ligt in kind-kenmerken. Zij heeft ook zitting in de toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel.
De voornaamste doelstellingen van de inzet van de orthopedagoog zijn:

 • in gesprek(ken) met leerling, team en ouders het probleem duidelijk krijgen,
 • zo nodig verrichten van onderzoeken en het opstellen van een handelingsstrategie,
 • zo nodig doorverwijzen naar externe hulpverlening,
 • contact onderhouden met deze externe instantie om (be)handeling en voortgang op elkaar af te stemmen,
 • het ondersteunen en adviseren van de teams.

De orthopedagoog/GZ-psycholoog bij Marianum is Sandra Hubers (s.hubers@marianum.nl)

Jeugdmaatschappelijk werker
De jeugdmaatschappelijk werker begeleidt kortdurend leerlingen die dreigen vast te lopen op school door een combinatie van oorzaken die in en of buiten de school kunnen liggen (het systeem van de jongere). De jeugdmaatschappelijk werker vormt de onafhankelijke brug tussen school, gezin en zo nodig externe hulpverlening. De voornaamste doelstellingen van de inzet van de jeugdmaatschappelijk werker zijn:

 • door gesprekken met de leerling, school en gezin een analyse maken van de oorzaken van de problematiek en op basis daarvan hulpverleningsvragen en -doelen formuleren en hulpverleningsstrategie bepalen,
 • het zo nodig toe leiden van de leerling en/of ouders naar een hulpverleningstraject,
 • het ondersteunen van teamleden in het signaleren van problemen bij leerlingen,
 • adviseren van teamleden in contacten met ouders.

De jeugdmaatschappelijk werker bij Marianum is Lisette van het Horst (l.vanderhorst@marianum.nl)

Samenwerkingsverband Slinge-Berkel
Het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel streeft naar een organisatie van speciale ondersteuning aan leerlingen, waarin elke leerling op de juiste plek binnen de regio en waar mogelijk binnen het samenwerkingsverband een passende onderwijsvorm kan worden geboden. Daartoe richt het samenwerkingsverband zich, samen met externe partners, op het aanbieden van een adequaat en (aan)sluitend zorgaanbod voor alle leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs. Hoe het samenwerkingsverband dit realiseert, is vastgelegd in het Ondersteuningsprofiel van het Samenwerkingsverband. Op de site van het Samenwerkingsverband www.slinge-berkel.nl vindt u meer informatie over:

 • Toelatingseisen Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • De schakelklassen Slinge-Berkel
 • Ondersteuningsplan

Vertrouwenspersonen
In een scholengemeenschap heeft iedereen dagelijks met veel verschillende personen te maken; van medeleerlingen tot onderwijsassistenten en ondersteunend personeel. Het kan dan voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij steeds een vervelend gevoel ontstaat bij het zien van die bepaalde persoon.

Vertrouwenspersonen zijn door de school aangesteld om iedereen die op school aanwezig is te helpen met klachten die te maken hebben met bijvoorbeeld ongewenst gedrag, pesten, discriminatie of machtsmisbruik. En ook met ander onderwerpen die een leerling of ouder niet wil of kan vertellen, kunnen zij terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen gaan aan de slag met de klachten en begeleiden de persoon bij de verdere gang van zaken, bijvoorbeeld als er een officiële aanklacht ingediend moet worden bij de politie.

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken door hen persoonlijk aan te spreken en een afspraak te maken. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat alleen die persoon waar de klacht tegen gezegd wordt op de hoogte is van de inhoud van de klacht. Soms is het echter wel nodig, bijvoorbeeld wanneer er duidelijk sprake is van een overtreding, om andere personen (politie, schoolleiding), in te schakelen. Dit gebeurt altijd in overleg.

De vertrouwenspersonen zijn:

 • mevrouw L Rijsewijk (Lichtenvoorde), te bereiken via ons algemene nummer: 0544-477070
 • de heer I. Gierveld (Groenlo), te bereiken via ons algemene nummer: 0544-477070

Vertrouwensinspecteur
Bij vragen of klachten over seksueel misbruik en/of seksuele intimidatie op school kan de leerling zich naast de schoolleiding of de vertrouwenspersoon ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Deze is elke werkdag bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0900-1113111.

Aanspreekpunt anti-pesten
Het aanspreekpunt voor de coördinatie van het schoolbeleid in het kader van het tegengaan van pesten op school is de heer C.A. Liptiay (zorgcoördinator). Hij is tevens het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in het kader van pesten.

Pestprotocol

Schoolarts
Marianum is aangesloten bij het samenwerkingsverband GGD Noord- en Oost-Gelderland. De verpleegkundige van de GGD laat alle leerlingen van het tweede leerjaar een vragenlijst invullen voordat ze opgeroepen worden voor een gesprek. Ook ouders en medewerkers van de school kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij de verpleegkundige of schoolarts.

Schoolarts
Mevrouw E. Velthuis-Wester
E-mailadres: e.velthuis@ggdnog.nl 

Verpleegkundige
Mevrouw D. Birahy
Telefoon: 088 – 443 38 03 (secretariaat)

Informatie schoolarts