Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ziek of afwezig?

Ziek melden of te laat
Wanneer een leerling door ziekte de school niet kan bezoeken, dient dit ’s ochtends door de ouders doorgegeven te worden via SOMToday. Dit kan zowel op de laptop, computer of via de app van SOMToday (iOS en Android) op uw mobiele telefoon.

Afmelden via laptop/computer
Als u inlogt op SOMToday kunt u op het tabblad ‘Afwezigheid’ uw kind afwezig melden. U kiest hierbij de afwezigheidsreden en geeft aan welke dag(en) en tijdstip(pen) uw zoon of dochter afwezig is.

Afmelden via app
Meldt u uw kind af via de app op uw telefoon, dan gaat u naar de optie ‘meer’ en dan naar ‘Absent melden’. Voordat u ‘Absent melden’ ziet in de app, dient u eerst opnieuw uit- en in te loggen. Daarna is ‘Absent melden’ in de app zichtbaar. Ook hier kiest u de afwezigheidsreden en geeft u aan welke dag(en) en tijdstip(pen) uw zoon of dochter afwezig is. U kunt in beide gevallen ook een opmerking plaatsen.

Let op: voor het gebruik van de mogelijkheid op de app (iOS en Android) dient u gebruik te maken van de laatste versie en de app dus eventueel te updaten.

Mocht een leerling gedurende de dag ziek worden en naar huis willen, dan meldt deze zich af bij de onderwijsassistent.

Ziekmelding tijdens toets of examens
Kan een leerling door ziekte niet deelnemen aan een toets die onderdeel is van het schoolexamen van het vmbo of havo/vwo, dan moet dit altijd vóór aanvang van de toets telefonisch gemeld worden bij de verantwoordelijke teamleider (via het centrale nummer 0544-477070 kunnen de teamleiders worden bereikt). Dit geldt ook voor afwezigheid tijdens een school- of centraal examen. Voor ongeoorloofde afwezigheid bij deze toetsen geldt de regeling die in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is beschreven.

Beter melden of terug na bezoek aan een dokter of specialist
Wanneer de leerling na ziekte of bezoek aan een dokter of specialist weer op school komt, moet hij zich in alle gevallen melden bij de onderwijsassistent van het team. Hij toont dan zijn logboekje of een briefje van een ouder, waarin de reden en duur van zijn afwezigheid vermeld staan. De meerderjarige leerling meldt zich ook met een briefje bij de onderwijsassistent van het team.

Bijzonder verlof aanvragen – digitaal formulier
Wanneer een leerling bijzonder verlof wil voor een van de volgende momenten:

  • Bruiloft/samenlevingscontract/geregistreerd partnerschap
  • Uitvaart/begrafenis/crematie
  • Godsdienst/levensbeschouwing
  • Jubileum
  • Kermis (maximaal 1 dag)

Dan vragen wij ouders het digitale formulier in te vullen dat hier te vinden is.

Let op! Voor bruiloften, uitvaarten, jubilea e.d. moeten bewijsstukken kunnen worden geleverd als daarom wordt gevraagd. Voor vakantie of vrije dagen gelden andere voorwaarden. Zie ook het Verzuimprotocol Marianum.

Spijbelen/verzuim
Bij ongeoorloofd verlof (‘spijbelen’) zal de school maatregelen nemen die afhankelijk zijn van frequentie en duur van het verzuim. Bij herhaald of langdurig ongeoorloofd verzuim doet de school, mede op grond van wettelijke verplichtingen, een melding bij de leerplichtambtenaar.

Ongeoorloofd verzuim rond schoolvakanties zal door ons gemeld worden bij de leerplichtambtenaar!