Aan- en afwezigheid

Ziek melden of te laat

Wanneer een leerling door ziekte de school niet kan bezoeken, dient dit ’s ochtends door de ouders of de meerderjarige leerling tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch gemeld te worden:

  • voor leerlingen die in Groenlo Marianum bezoeken via telefoonnummer 0544-477000.
  • voor leerlingen die in Lichtenvoorde Marianum bezoeken via telefoonnummer 0544-399000.

Mocht een leerling gedurende de dag ziek worden en naar huis willen, dan meldt deze zich af bij de onderwijsassistent.

Kan een leerling door ziekte niet deelnemen aan een toets die onderdeel is van het schoolexamen van het vmbo of havo/vwo, dan moet dit altijd vóór aanvang van de toets telefonisch gemeld worden bij de conrector (via het centrale nummer 0544-477070 kunnen de conrectoren worden bereikt). Voor ongeoorloofde afwezigheid bij deze toetsen geldt de regeling die in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is beschreven. Het programma is te vinden op It’s Learning.

Beter melden of terug na bezoek aan een dokter of specialist

Wanneer de leerling na ziekte of bezoek aan een dokter of specialist weer op school komt, moet hij zich in alle gevallen melden bij de onderwijsassistent van het team. Hij toont dan zijn logboekje of een briefje van een ouder, waarin de reden en duur van zijn afwezigheid vermeld staan. De meerderjarige leerling meldt zich ook met een briefje bij de onderwijsassistent van het team.

Extra verlof

Wanneer een leerling voor bijvoorbeeld een bruiloft verlof wenst, dient dit door de ouders ten minste een week van tevoren schriftelijk (via het aanvraagformulier dat u op onze website kunt vinden) aangevraagd te worden bij de conrector van de betreffende leerling.

Document: VERLOFFORMULIER

Spijbelen/verzuim    

Bij ongeoorloofd verlof (‘spijbelen’) zal de school maatregelen nemen die afhankelijk zijn van frequentie en duur van het verzuim. Bij herhaald of langdurig ongeoorloofd verzuim doet de school, mede op grond van wettelijke verplichtingen, een melding bij de leerplichtambtenaar.

Verzuimprotocol Marianum 2018-2019

Ongeoorloofd verzuim rond schoolvakanties zal door ons gemeld worden bij de leerplichtambtenaar!