Veelgestelde vragen

Is op-/afstroom nog mogelijk?
In principe blijft het mogelijk om op-/af te stromen. Er wordt meer dan voorheen gekeken naar leerlingkenmerken en naar de door ons opgestelde leerlingprofielen om te besluiten of op-/afstroom in het belang van het kind is. Dit gebeurt vanaf het moment van aanname. Zodra de leerling start in leerjaar 1 is het streven om hem of haar direct in het goede leerniveau te plaatsen. Hiervoor zijn toelatingscriteria opgesteld, die besproken zijn met het basisonderwijs.

Waarom hanteert Marianum weer de term mavo?
De naamvoering GT blijkt al jaren in de volksmond mavo te worden. Daar ook scholen in den lande deze naamvoering weer hanteren, hebben ook wij hiertoe besloten. Let op! Op het diploma blijft echter de term vmbo-g (gemengde leerweg) of vmbo-t (theoretische leerweg) staan.

Wat doet Marianum aan dyslexie, dyscalculie en andere problematieken?
Op Marianum werken docenten die zich hebben gespecialiseerd in deze problematieken. Zij verzorgen op maat trainingen. Marianum hanteert het landelijke dyslexieprotocol en de hierin genoemde wettelijke voorschriften. Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag kent Marianum een ondersteuningsstructuur. Meer informatie is te vinden in deze brochure.

Hebben de leerlingen in de onderbouw tussenuren?
Nee, in de onderbouw wordt gewerkt met een “gesloten” rooster.

Wat gebeurt er bij lesuitval?
In de onderbouw zorgen de teams zo veel mogelijk voor de opvang van leerlingen zodra een van de collega’s afwezig is. Mocht het noodzakelijk zijn om lessen uit te laten vallen, dan zal dit gebeuren op het eerste of laatste uur van de dag.

Hoe kan ik de vorderingen van mijn kind volgen?
Hiervoor kent Marianum SOMtoday, voortgangsgesprekken en er is altijd contact met de mentor mogelijk.

Op welke manier blijf ik op de hoogte van zaken die op Marianum spelen?
Wij communiceren met u via de mentor, SOMtoday. Daarnaast vinden er regelmatig voortgangsgesprekken plaats en worden er informatieavonden verzorgd. U kunt ook plaatsnemen in de oudergeleding van de MR. Verder ontvangt u van ons regelmatig een nieuwsbrief en wordt u per e-mail op de hoogte gehouden. Tot slot kunt u veel informatie terugvinden op onze website.

Wordt er in Groenlo ook vmbo-basis aangeboden?
Nee, vmbo-basis wordt alleen op onze locatie in Lichtenvoorde aangeboden.

Wordt er in Lichtenvoorde ook gymnasium aangeboden?
Nee, gymnasium wordt alleen op onze locatie in Groenlo aangeboden.

Wat houdt het gymnasium in?
Het gymnasium is een van de twee leerniveaus die we aanbieden op vwo-niveau. Gymnasiumleerlingen zullen over de gehele linie worden uitgedaagd om hun leerniveau te laten prevaleren. In de praktijk van de onderbouw betekent dit dat er Klassieke Culturele Vorming op de lessentabel staat en er in de lessen vanuit een specifieke didactiek wordt gewerkt. Ook is er sprake van Cambridge Engels en wordt er extra aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden.

Is er sprake van huiswerk en hoeveel?
Ja, de hoeveelheid is echter afhankelijk van de doelgroep en het leerjaar waarin de kinderen zitten. In de onderbouw moet u rekening houden met ongeveer een uur huiswerk per dag.

Mogen we zelf bepalen op welke locatie we ons kind aanmelden?
Ja, we hanteren een brede instroom op beide locaties, met uitzondering voor vwo-g (gymnasium)leerlingen (alleen in Groenlo) en de basisberoepsgerichte leerweg (alleen in Lichtenvoorde).

Wie is het eerste aanspreekpunt?
De mentor is en blijft het eerste aanspreekpunt, voor zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s).

Hoe zit het met de boeken?
Onderbouwleerlingen bestellen de boeken zelf bij de leverancier Iddink.

Welke buitenschoolse activiteiten worden er gedaan?
Sporttoernooien, filmfestival, toneel, concerten, projectweken, leerlingfeesten, actie voor goede doelen, internationale uitwisseling, ski-week, etc.

Zijn er nog verdere momenten van kennismaking?
Ja, nog voor de zomervakantie zijn er twee momenten:

  • Nieuwe leerlingen maken kennis met de school, mentor en klasgenoten tijdens een  kennismakingsmiddag.
  • Voor de zomervakantie vinden er ook kennismakingesprekken met ouders/verzorgers, leerling en mentor plaats.

Krijgt mijn kind elk jaar een andere mentor?
In de onderbouw blijft het streven om elke leerling twee jaar lang dezelfde mentor te laten hebben.

Hoe lang duren de lessen?
De les is schoolbreed 50 minuten.

Komen de kinderen van eenzelfde basisschool bij elkaar in de klas?
Bij de klassensamenstelling houden we rekening met woonplaats en/of basisschool van kinderen. De klassensamenstelling wordt in samenspraak met de basisscholen gedaan.

Is Marianum nog een katholieke school?
Ja. Marianum onderschrijft nog steeds de waarden en normen die we vanuit onze katholieke identiteit waardevol vinden. We zijn echter wel op zoek naar een eigentijdse invulling. Levensbeschouwing is nadrukkelijk zichtbaar in onze school.

Is het zinvol om op beide locaties te gaan kijken?
Ja, het is altijd zinvol om de sfeer te proeven van een gebouw.

Wat is het verschil tussen Groenlo en Lichtenvoorde?
Onderwijskundig is er geen verschil tussen de beide locaties. Er bestaat alleen een verschil in gebouw. De onderbouw Lichtenvoorde deelt vanaf december 2014 het gebouw met Het Bariet (voorgezet speciaal onderwijs). De bovenbouw vmbo heeft een eigen gebouw. In Groenlo zitten onderbouw- en bovenbouwleerlingen bij elkaar in het gebouw aan de Deken Hooijmansingel 1.