Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Veelgestelde vragen

Is op-/afstroom nog mogelijk?
In principe blijft het mogelijk om op-/af te stromen. Er wordt meer dan voorheen gekeken naar leerlingkenmerken en naar de door ons opgestelde leerlingprofielen om te besluiten of op-/afstroom in het belang van het kind is. Dit gebeurt vanaf het moment van aanname. Zodra de leerling start in leerjaar 1 is het streven om hem of haar direct in het goede leerniveau te plaatsen. Hiervoor zijn toelatingscriteria opgesteld, die besproken zijn met het basisonderwijs.

Waarom hanteert Marianum weer de term mavo?
De naamvoering GT blijkt al jaren in de volksmond mavo te worden. Daar ook scholen in den lande deze naamvoering weer hanteren, hebben ook wij hiertoe besloten. Let op! Op het diploma blijft echter de term vmbo-g (gemengde leerweg) of vmbo-t (theoretische leerweg) staan.

Wat doet Marianum aan dyslexie, dyscalculie en andere problematieken?
Op Marianum werken docenten die zich hebben gespecialiseerd in deze problematieken. Zij verzorgen op maat trainingen. Marianum hanteert het landelijke dyslexieprotocol en de hierin genoemde wettelijke voorschriften. Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag kent Marianum een ondersteuningsstructuur. Meer informatie is te vinden in deze brochure.

Hebben de leerlingen in de onderbouw tussenuren?
Nee, in de onderbouw wordt gewerkt met een “gesloten” rooster.

Wat gebeurt er bij lesuitval?
In de onderbouw zorgen de teams zo veel mogelijk voor de opvang van leerlingen zodra een van de collega’s afwezig is. Mocht het noodzakelijk zijn om lessen uit te laten vallen, dan zal dit gebeuren op het eerste of laatste uur van de dag.

Hoe kan ik de vorderingen en het rooster van mijn kind volgen?
Hiervoor kent Marianum SOMtoday, voortgangsgesprekken en er is altijd contact met de mentor mogelijk. Het rooster is in te zien via Zermelo.

Op welke manier blijf ik op de hoogte van zaken die op Marianum spelen?
Wij communiceren met u via de mentor, SOMtoday. Daarnaast vinden er regelmatig voortgangsgesprekken plaats en worden er informatieavonden verzorgd. U kunt ook plaatsnemen in de oudergeleding van de MR. Verder ontvangt u van ons regelmatig een nieuwsbrief en wordt u per e-mail op de hoogte gehouden. Tot slot kunt u veel informatie terugvinden op onze website.

Wordt er in Groenlo ook vmbo-basis aangeboden?
Nee, vmbo-basis wordt alleen op onze locatie in Lichtenvoorde aangeboden.

Wordt er in Lichtenvoorde ook gymnasium aangeboden?
Nee, gymnasium wordt alleen op onze locatie in Groenlo aangeboden.

Kan er mavo én havo gevolgd worden in Lichtenvoorde én Groenlo?  
Bij ons op school is de basisklas alleen in Lichtenvoorde. kader/mavo, mavo/havo en havo/atheneum is zowel in Lichtenvoorde als Groenlo te volgen. Atheneum/gymnasium is alleen in Groenlo te volgen.

Als mijn kind vwo-advies heeft, kan hij/zij dan ook kiezen voor gymnasium of kan dit niet? 
Bij vwo-advies kun leerlingen kiezen voor de havo/atheneum-klas (HA) en de atheneum/gymnasium (AG)-klas. In de AG-klas maak leerlingen kennis met het gymnasium. In leerjaar 3 kunnen zij, als zij dit interessant vinden en het gaat goed, het gymnasium blijven doen.

Wat houdt het gymnasium in?
Het gymnasium is een van de twee leerniveaus die we aanbieden op vwo-niveau. Gymnasiumleerlingen zullen over de gehele linie worden uitgedaagd om hun leerniveau te laten prevaleren. In de praktijk van de onderbouw betekent dit dat er Klassieke Culturele Vorming op de lessentabel staat en er in de lessen vanuit een specifieke didactiek wordt gewerkt. Ook is er sprake van Cambridge Engels en wordt er extra aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden.

Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium?
Vanaf schooljaar 2021-2022 is er geen verschil meer in atheneum en gymnasium. Wel is er een verschil tussen de klassen AG (atheneum/gymnasium) en HA (havo/atheneum). In de AG-klas krijg je Cambridge Engels en klassieke talen zoals Grieks en Latijn. In een HA-klas volg je Anglia Engels. Ook krijg je in de AG-klas in alle andere vakken leerdoelen voor het gymnasium aangeboden. Bij een HA-klas krijg je havo-leerdoelen aangeboden en volg je geen klassieke talen.

Wat is het verschil tussen een combinatieklas en een dakpanklas? Of is dat hetzelfde? 
Bij Marianum zijn we vanaf schooljaar 2021-2022 met dakplanklassen gestart. In een combinatieklas krijgt elke leerling alle vakken op het niveau van inschrijven, terwijl in een dakpanklas leerlingen op twee niveaus tegelijk kunnen werken om zo te ontdekken welk niveau het beste bij ze past.

Op basis van welke vakken wordt de beslissing genomen om een leerling in een dakpanklas te plaatsen? 
Leerlingen worden op basis van het basisschooladvies in een dakpanklas geplaatst. Dit advies kan met de groepsleerkracht van de basisschool besproken worden.

Klopt het dat er vanaf het derde leerjaar een splitsing wordt gemaakt en dat havo-leerlingen alsnog naar Groenlo gaan, ook al zijn ze gestart in Lichtenvoorde? 
Dat klopt! In leerjaar 3 volgen leerlingen vmbo in Lichtenvoorde en havo/ vwo in Groenlo.

Is er sprake van huiswerk en hoeveel?
Ja, de hoeveelheid is echter afhankelijk van de doelgroep en het leerjaar waarin de kinderen zitten. In de onderbouw moet u rekening houden met ongeveer een uur huiswerk per dag.

Mogen we zelf bepalen op welke locatie we ons kind aanmelden?
Ja, we hanteren een brede instroom op beide locaties, met uitzondering voor vwo-g (gymnasium)leerlingen (alleen in Groenlo) en de basisberoepsgerichte leerweg (alleen in Lichtenvoorde).

Wie is het eerste aanspreekpunt?
De mentor is en blijft het eerste aanspreekpunt, voor zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s).

Hoe zit het met de boeken?
Onderbouwleerlingen bestellen de boeken zelf bij de leverancier Osinga-de Jong.

Welke buitenschoolse activiteiten worden er gedaan?
Sporttoernooien, filmfestival, toneel, concerten, projectweken, leerlingfeesten, actie voor goede doelen, internationale uitwisseling, ski-week, etc.

Zijn er nog verdere momenten van kennismaking?
Ja, nog voor de zomervakantie zijn er twee momenten:

  • Nieuwe leerlingen maken kennis met de school, mentor en klasgenoten tijdens een  kennismakingsmiddag.
  • Voor de zomervakantie vinden er ook kennismakingsgesprekken met ouders/verzorgers, leerling en mentor plaats.

Krijgen leerlingen ieder jaar een andere mentor?
In de onderbouw blijft het streven om elke leerling twee jaar lang dezelfde mentor te laten hebben.

Hoeveel uur les krijgt mijn kind per dag gemiddeld? 
Gemiddeld ongeveer 5 à 6 uur les per dag.

Hoe vaak is er gymles? 
Eén keer in de week krijgen leerlingen 2 x 50 minuten les. 

Hoe lang duren de lessen?
De les is schoolbreed 50 minuten. 

Werkt Marianum met laptops in de lessen?
Ja, maar niet in alle lessen. Marianum is geen laptopschool, de laptop heeft dus niet alle boeken vervangen maar gebruiken we naast de boeken.

Kan je een laptop via school aanschaffen?
Ja, je kunt een laptop via school aanschaffen. Dit gaat via The Rent Company.

Kan je ook een Apple-laptop gebruiken?
Dat kan wel. Maar bij ons op school gebruiken we vooral Microsoft. Dus ook onze programma’s en begeleiding is daarop aangepast. Mocht je problemen hebben met Apple dan kan het wel eens voorkomen dat we je niet goed genoeg kunnen helpen of dat sommige programma’s niet goed ‘koppelen’.

Is alleen een laptop op school voldoende en mogen de boeken thuis blijven? 
In principe wel. In de praktijk zien we dat beide wordt meegenomen en dat gebruik wordt gemaakt van kluisjes om bijvoorbeeld de tas met boeken of de laptop in te leggen.

Hoeveel toetsen zijn er ongeveer per week?
In het begin van het schooljaar nog niet veel. Daarna kan het voorkomen dat leerlingen twee toetsen per week krijgen, naast soms een kleine schriftelijke overhoring.

Hoe lang zijn leerlingen gemiddeld bezig met huiswerk? 
Leerlingen zijn tussen een half uur tot een uur per dag bezig met hun huiswerk.

Uit hoeveel leerlingen bestaat een klas? 
Tussen de 20 en 30 leerlingen. Soms hebben we uitschieters naar boven (max 32) en beneden.

Verplaatst de klas zich een ander lokaal en leerkracht of blijft de klas in een bepaald lokaal en komt de leerkracht daar naartoe?
De klas is in beweging. Vaak heeft dat te maken met materialen die nodig zijn voor een vak. Denk aan muziek, praktijklessen of bewegingsonderwijs.

Komen de kinderen van eenzelfde basisschool bij elkaar in de klas?
Bij de klassensamenstelling houden we rekening met woonplaats en/of basisschool van kinderen. De klassensamenstelling wordt in samenspraak met de basisscholen gedaan.

Waar komen de meeste kinderen vandaan die naar Marianum gaan?
De meeste leerlingen komen uit de omgeving van Groenlo, Beltrum en Lichtenvoorde. Maar ze komen ook uit Winterswijk en Eibergen en Neede.

Is Marianum nog een katholieke school?
Ja. Marianum onderschrijft nog steeds de waarden en normen die we vanuit onze katholieke identiteit waardevol vinden. We zijn echter wel op zoek naar een eigentijdse invulling. Levensbeschouwing is nadrukkelijk zichtbaar in onze school.

Is het zinvol om op beide locaties te gaan kijken?
Ja, het is altijd zinvol om de sfeer te proeven van een gebouw.

Wat is het verschil tussen Groenlo en Lichtenvoorde?
Onderwijskundig is er geen verschil tussen de beide locaties. Er bestaat alleen een verschil in gebouw. De onderbouw Lichtenvoorde deelt vanaf december 2014 het gebouw met Het Bariet (voorgezet speciaal onderwijs). De bovenbouw vmbo heeft een eigen gebouw. In Groenlo zitten onderbouw- en bovenbouwleerlingen bij elkaar in het gebouw.