Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Medezeggenschapsraad Marianum ouders

We vinden het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij de organisatie van het onderwijs. Door te luisteren naar alle betrokkenen kan de school het onderwijs, de organisatie en de leeromgeving verder verbeteren. Zo werken we samen aan een goed en prettig leerklimaat voor de leerlingen. Ouders en leerlingen kunnen meepraten in de medezeggenschapsraad en leerlingen in de Leerlingenraad.

Medezeggenschapsraad Marianum
De school kent een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de medewerkers, ouders en leerlingen. Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De rector overlegt namens het schoolbestuur met de MR. Het medezeggenschapsreglement van de school is op te vragen bij de schoolleiding.

Het maximale aantal leden is 16, verdeeld over 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen.

Binnen de MR zijn verschillende commissies werkzaam, zoals de ARBO commissie, de financiële commissie, de commissie leerlingondersteuning, de commissie onderwijs, commissie communicatie en de commissie leerlingen.

Behalve dat beleidskwesties door het bestuur/de schoolleiding aan de MR ter instemming of advisering voorgelegd moeten worden aan de raad, heeft de MR ook het recht tot het nemen van initiatieven.

Ouders en leerlingen kunnen zich kandidaat (laten) stellen voor het lidmaatschap van de MR. We nodigen vooral leerlingen uit, hun mening is van wezenlijk belang voor een goed functionerende MR. Leerlingen en ouders kunnen kandidaat worden gesteld voor verkiezing tot lid van de raad, indien zij verklaren de grondslag en de doelstellingen van de school te respecteren.

Correspondentie voor de medezeggenschapsraad kunt u richten aan het adres van de school ter attentie van de secretaris van de MR. Binnen Stichting Carmelcollege functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin namens elke school, die deel uitmaakt van Stichting Carmelcollege, twee afgevaardigden zitting hebben.

Heeft u belangstelling voor de MR, dan kunt u bij Muriel van Brenk uw kandidaatstellingsformulier opvragen, via e-mail m.vanbrenk@marianum.nl of telefonisch: 0544 – 47 70 70.

Een overzicht van alle MR-leden en het vergaderschema is hieronder terug te vinden: