Nieuwsbrief 17 februari 2017
 

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
    Vakanties en vrije dagen 2017-2018
    Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige, locatie Lichtenvoorde
    Pre-University programma voor leerlingen in 2-vwo en 3-vwo
    Publicatie vanuit de Medezeggenschapsraad
    Tekstvakken ouders/verzorgers en leerlingen

ONDERBOUW
    Samenwerkingsproject tussen Het Bariet en Marianum behaalt tweede plaats bij
Onderwijsprijs Gelderland

BOVENBOUW HAVO/VWO
    Erasmusplus project ECO
    Hymke ten Have ontvangt eerste certificaat Pre-U Honoursprogramma
    Euregio Scholierenseminar
    Voorlichting ouders profielkeuze aspirant 4-havo en 4-vwo

BOVENBOUW VMBO
    Innovatie in de bovenbouw vmbo van Marianum door project
Smart Technical Education Achterhoek (STERA)
    Leerlingen vmbo bovenbouw de praktijk in

AGENDA

 

ALGEMEEN

 

Vakanties en vrije dagen 2017-2018

De door de schoolleiding voorgestelde vakanties en vrije dagen voor het volgend schooljaar zijn door de MR goedgekeurd. Op onze website vindt u het vakantierooster.

 

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige, locatie Lichtenvoorde

Enkele keren per jaar houdt de jeugdverpleegkundige Monika Neumann een inloopspreekuur. Leerlingen, ouders en docenten van leerjaar 1 tot en met 4 op onze locatie in Lichtenvoorde zijn hier altijd welkom. Je jeugdverpleegkundige denkt en helpt mee bij vragen over onder andere gezondheid, pesten, faalangst, gewicht, voeding, seksuele ontwikkeling, zich niet prettig voelen...en nog veel meer onderwerpen.

Monika Neumann is op 6 maart 2017 van 11.00 tot 12.45 uur aanwezig in ons gebouw aan de
Dr. Ariënsstraat 3, kamer 448.1.

Heb jij/heeft u vragen, of wil jij/wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust contact met mij op! De GGD is van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: m.neumann@ggdnog.nl.

Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid ook terecht op www.jouwggd.nl. Daar kunnen zij mailen of chatten met een jeugdarts.

Ouders/verzorgers kunnen daarnaast te allen tijde contact met haar opnemen om een individuele afspraak te maken (indien gewenst/noodzakelijk).

 

Pre-University programma voor leerlingen in 2-vwo en 3-vwo

De UT Enschede heeft in het Pre-University programma nog twee blokken masterclasses op het programma staan dit schooljaar. Zie de weblink hieronder voor de onderwerpen met alle bijbehorende informatie. 
Wanneer leerlingen zich via Marianum aanmelden voor deelname, betalen zij een gereduceerd tarief. Aanmelden kan nog tot 28 februari via een mail naar Yvonne Bouw (y.bouw@marianum.nl) met daarin naam, klas, titel van de masterclass en bloknummer (3 of 4). Ook vragen kunt u/kun je sturen naar genoemd mailadres.

Vriendelijke groet, 

Yvonne Bouw
Coördinator Pre-University Marianum

Lees verder

 

Publicatie vanuit de Medezeggenschapsraad

Klik hier voor de publicatie van de goedgekeurde (verkorte) verslaglegging MR-vergadering van 28 november 2016 en de besluitenlijst vanuit de MR-vergadering van 26 januari 2017.

 

Tekstvakken ouders/verzorgers en leerlingen

Inleiding
Uw kind doet mee aan de afname van de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT). Deze afname is onderdeel van een driejarige proefperiode waarin de DTT is ontwikkeld. Dit jaar is het laatste jaar van de proefperiode. De DTT is voor het vmbo-kb t/m vwo dan ook volledig ontwikkeld en voor het vmbo-bb zijn we er bijna. Graag willen wij u meer informatie geven over de DTT.

Als school nemen wij deel aan deze toets omdat zowel de leraar als de leerling beter zicht krijgen op het leerproces. Wat zijn de sterke punten en wat zijn de aandachtspunten? Met dit inzicht kan het onderwijs beter afgestemd worden op de behoefte van leerlingen. We willen dit zogenaamde formatieve handelen in de school bevorderen door het inzetten van instrumenten zoals de DTT.

Lees verder

 
 

ONDERBOUW

 

Samenwerkingsproject tussen Het Bariet en Marianum behaalt tweede plaats bij Onderwijsprijs Gelderland

De Onderwijsprijs Gelderland is een aanmoedigingsprijs die wordt uitgereikt aan bijzondere en onderscheidende onderwijsprojecten in de provincie Gelderland. Van de vijf genomineerden beoordeelde de jury het samenwerkingsproject van Het Bariet en Marianum als één na beste in de categorie Voortgezet Onderwijs.

Alle genomineerde scholen werden in de gelegenheid gesteld hun project te presenteren. Het Bariet en Marianum lieten in een mooie korte film zien hoe de leerlingen van speciaal en regulier onderwijs onderling samenwerken. Na afloop hiervan gaven zowel leerlingen van Het Bariet als Marianum een korte toelichting over hoe zij de samenwerking ervaren. Zo gaf een leerling van Het Bariet aan dat ze het geweldig vindt dat ze lessen aardrijkskunde en geschiedenis volgt bij Marianum. Vervolgens vertelde een Marianum-leerling dat ze het heel leuk vindt om de Bariet-leerlingen op deze manier beter te leren kennen.

‘Heel gewoon en toch heel bijzonder’, dat was wel de rode draad van het verhaal.

Lees verder


Leerlingen Marianum en Het Bariet nemen oorkonde in ontvangst. Denise Zweers (leerling Het Bariet) en Fleur Vos (leerling Marianum) krijgen de oorkonde uitgereikt door Michiel Scheffer, gedeputeerde van o.a., Onderwijs & Arbeidsmarkt.

 
 

BOVENBOUW HAVO/VWO

 

Erasmusplus project ECO

Marianum heeft al een jaar of twintig ervaring met Internationaliseringsprojecten. Enerzijds hebben/hadden we de uitwisselingen in klas 4. Anderzijds hadden we twee- en driejarige Comeniusprojecten die meer inhoudelijk van aard zijn en gingen over biodiversiteit, astronomie, scheikunde als onderneming en natuurwetenschappen in combinatie met vakken als kunst, talen etc. Ook de onderbouw van vmbo had een tweetal jaar geleden een Comeniusproject over sport.

De naam veranderde van Comenius naar Erasmusplus en de inhoud evolueerde mee naar meer initiatief richting leerlingen. Vorig jaar hebben zes scholen uit Duitsland, Italië (2x), Spanje, Engeland en Nederland (Marianum, dus) samen een aanvraag voor een Erasmusplus project gedaan en we waren begin dit schooljaar blij dat het werd toegekend. ECO werd de naam met een mooi acroniem voor Environmental Curiosity as an Opportunity. Het project is opgebouwd uit plenaire en bilaterale bijeenkomsten. De eerste was een plenaire, was sterk organisatorisch en werd begin november gehouden in Engeland (Isle of Wight). De eerste 3 bilaterale bijeenkomsten van dit najaar zijn gehouden in Italië (2x) en Engeland. Daar kwamen resp. Duitsland en Marianum op bezoek bij de twee Italiaanse scholen en ging de Spaanse (eigenlijk Catalaanse) school naar Engeland.

Lees verder

 

Hymke ten Have ontvangt eerste certificaat
Pre-U Honoursprogramma

Bron: Universiteit Twente

Excellente leerlingen van het Pre-U Honoursprogramma konden dit jaar pilot modules aan de Universiteit Twente volgen. Speciale aandacht ging tijdens de bijeenkomst uit naar Hymke ten Have, zij ontving als eerste en enige student van haar ‘lichting’ een certificaat van een voltooid honoursprogramma.

Docent en begeleider van het Pre-U Honoursprogramma Ali Mokarram: “We willen Hymke ten Have graag in het zonnetje zetten voor haar briljante prestatie als pilot-studente. Zij volgde in tegenstelling tot de andere leerlingen álle drie de pilot programma’s. Hiermee is zij dus eigenlijk onze eerste honoursstudent, hetzij in pilot variant.”In het midden: Hymke ten Have en rechts onze docente Yvonne Bouw


Lees verder

 

Euregio Scholierenseminar

Donderdag 9 en vrijdag 10 februari hebben vijftien leerlingen van Marianum uit 5-havo en 5-vwo deelgenomen aan het eerste EUREGIO scholierenseminar. Organisator Nederlands-Duits Forum had als doel voor het seminar om scholieren uit onze grensregio met elkaar van gedachten te laten wisselen over actuele maatschappelijke vraagstukken. Het seminar werd donderdag geopend door oud-minister-president Balkenende. Hij legt in een gesprek met Tubantia uit waarom het seminar is georganiseerd, klik hier voor het gesprek

Lees verder

 

Voorlichting ouders profielkeuze aspirant 4-havo en 4-vwo

Op maandag 30 en op dinsdag 31 januari hebben voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers plaatsgevonden over de profielkeuze van de leerlingen die volgend jaar naar 4-havo of 4-vwo gaan.

De presentaties zijn te vinden op onze website.

 
 

BOVENBOUW VMBO

 

Innovatie in de bovenbouw vmbo van Marianum door project Smart Technical Education Achterhoek (STERA)

Marianum heeft een 4-jarige samenwerkingsovereenkomst getekend om vanaf schooljaar 2017-2018 deel te nemen met de nieuwe technische profielen aan de STERA Leerroute. Dat betekent dat Marianum voor een aantal technische keuzevakken samenwerkt met zeven andere vmbo-scholen, het bedrijfsleven én opleidingsbedrijven binnen onze regio. Door deze samenwerking (buitenschools leren) kunnen we onze vmbo-leerlingen meer technische keuzevakken aanbieden, waardoor meer leerlingen voor de techniek kunnen kiezen.

De trend laat zien, dat er mede door vergrijzing en krimp een tekort ontstaat aan technisch geschoold personeel. Daarnaast vragen de nieuwe ontwikkelingen in de technische Smart Industry goed geschoolde technische medewerkers.

Leren in de praktijk!
Bijzonder aan de STERA Leerroute is dat de leerlingen niet alle lessen volgen in de theorie- en praktijklokalen van Marianum, maar een belangrijk deel van het programma uitvoeren bij de bedrijven, onder begeleiding van ervaren beroepsmensen.

Kennismaken met de nieuwste technieken
In de technische bedrijven maken leerlingen kennis met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek en kunnen ze ervaren hoe het is om in “de echte” praktijk te werken aan concrete opdrachten.

Informatievoorziening
Zodra er zich vanuit de STERA Leerroute relevante ontwikkelingen voordoen zal dit via onze informatiekanalen worden gecommuniceerd. Wilt u meer informatie rondom de STERA Leerroute en welke keuzevakken wij als Marianum binnen deze samenwerking aanbieden, kunt u zich wenden tot projectcoördinator, Wendell Mambi (w.mambi@marianum.nl).

 

Leerlingen vmbo bovenbouw de praktijk in

Op maandag 6 februari hebben derdejaarsleerlingen BWI (Bouwen, wonen en interieur) een bezoek gebracht aan de bouwbeurs 2017. In de jaarbeurs Utrecht presenteerden zo’n 600 standhouders hun producten en diensten. Met behulp van een opdrachtenformulier konden de leerlingen zelfstandig de beurs bezoeken. Belangrijke thema’s op de beurs waren onder andere: Bouw digitaal, duurzaamheid, kostenbesparing en gezond werken. Na afloop waren de tassen en emmers goed gevuld en hadden de leerlingen een goede indruk van alle nieuws in de bouw.

Op maandag 13 en woensdag 15 februari hebben derdejaars basis- kader en mavo-g leerlingen Zorg en Welzijn een bezoek gebracht aan woonzorgcentrum Careaz Antoniushove in Lichtenvoorde. Leerlingen kregen informatie over werken in de ouderenzorg. Ze kregen een rondleiding door de instelling waarbij de gemeenschappelijke woonkamer en een appartement van een cliënt bezocht werd. Daarnaast mochten de leerlingen een kijkje in de centrale keuken, linnenkamer en kapsalon nemen. Ook kwamen vele hulpmiddelen aan bod zoals de persoonsalarmering. Natuurlijk was er tijd om vragen te stellen en als klap op de vuurpijl mochten de leerlingen met de cliënten meedoen met de seniorengym.

Op dinsdagmiddag 14 februari werd door een groep basis- en kaderleerlingen Zorg en Welzijn een bezoek gebracht aan Stichting de Lichtenvoorde aan de Albert Schweitzerstraat in Lichtenvoorde. Na een filmpje over de werkzaamheden en hulp die de stichting aan mensen met een beperking kan bieden, mochten de leerlingen meewerken met de aanwezige cliënten in de dagbesteding. Er werden wenskaarten verpakt, labels van stickers voorzien en zakjes geseald. De leerlingen kregen uitleg over het werk van de cliënten en tijdens het werken werd er gezellig gekletst. Na een gezamenlijke theepauze werd het werk kort hervat en tenslotte konden alle vragen die er nog waren, gesteld worden aan de werkbegeleiders en de praktijkopleider.

Op de foto maken twee leerlingen labels.

Vanwege privacyoverwegingen staan er geen cliënten van Antoniushove en de Lichtenvoorde op de foto’s.

 
 

AGENDA

 
21 feb Avondakademie, 19.30-22.30 uur
23 feb Carnavalsfeest onderbouw, aula Groenlo
24 feb Skireis tot 1 maart
24 feb Uitgave verbouwingsnieuwsbrief
Week 9 Voorjaarsvakantie
Week 10 Toetsweek bovenbouw havo/vwo
Week 10 Tweede afname rekentoetsen tot 20 maart
7 maart Avondakademie, 19.30-22.30 uur
7 maart Presentatieavond PWS (ProfielWerkStuk), 19.00-21.00 uur,
diverse lokalen Groenlo
8 maart Presentatieavond PWS (ProfielWerkStuk), 19.00-21.00 uur,
diverse lokalen Groenlo
8 maart Masterclasses docenten Marianum, 11.30-17.00 uur
9 maart MR-vergadering, 19.00-23.00 uur, Lichtenvoorde
10 maart Uitgave nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 maart 2017

Van zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart is de school gesloten in verband met de voorjaarsvakantie.

We wensen iedereen een fijne vakantie.
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw zoon/dochter.
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}