Nieuwsbrief 1 september 2017
 

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
    Reisprogramma schooljaar 2017-2018
    Peersupport 2017-2018
    Nieuws van de Medezeggenschapsraad
    Leerlingenraad
    Ouderklankbordgroepen
    Olympic Moves Schoolweken
    Toch nog een extra prijs bij de Olympic Moves van 9 juni 2017!
    Schoolfotograaf
    Techniekdag Achterhoek

ONDERBOUW
    Start nieuwe leerlingen
    Cito “0” toets

BOVENBOUW VMBO
    Informatieavond werkweek leerjaar 3 vmbo vervalt
    Ervaring van 3 leerlingen uit de sector economie & ondernemen, vmbo leerjaar 3

AGENDA

 

ALGEMEEN

 

Reisprogramma schooljaar 2017-2018

Als school organiseren we voor de verschillende leerjaren en onderwijsafdelingen jaarlijks excursies en reizen in binnen- en buitenland. Ook dit schooljaar staan daarvan weer meerdere op het reisprogramma. Met het oog op de berichten die ons via de media bereiken m.b.t. aanslagen in verschillende steden hebben we als schoolleiding onze gedachten laten gaan over hoe we hiermee als organisatie omgaan. We kunnen ons namelijk goed voorstellen dat leerlingen, ouders en ook begeleiders vanuit school zich zorgen maken over de mate van veiligheid van het komende reisprogramma. De concrete vraag die we ons gesteld hebben is de volgende: laten we de excursies en de reizen doorgaan zoals we die gepland hebben, of moeten we hiervoor gerichte maatregelen nemen?

We hebben besloten dat het reisprogramma doorgaat zoals dat gepland is. We laten ons schoolprogramma niet beïnvloeden door gewelddadige acties bedoeld om het openbare leven te ontregelen. Hierbij is en blijft vrijheid van handelen ons uitgangspunt. Het spreekt voor zich dat de betrokken leerlingen en begeleiders steeds voor zichzelf kunnen bepalen of ze al dan niet deelnemen aan een excursie of een reis. Ook de ouders/verzorgers van de leerlingen besluiten zelf of ze hun dochter of zoon laten deelnemen. Indien individueel gekozen wordt om af te zien van deelname aan een reisprogramma, zal de school bekijken of er een alternatief programma aangeboden zal worden. Wat we in ieder geval aan de begeleiders vragen, is om in te schatten in hoeverre het programma op meer of minder risicovolle plaatsen gepland is en hoe groot de noodzaak is om bijvoorbeeld drukke plaatsen in steden te bezoeken.

We hopen dat we op deze wijze duidelijkheid kunnen verschaffen m.b.t. de uitvoering van en de deelname aan het reisprogramma van het komende schooljaar. Mocht u hierover desondanks vragen hebben, dan horen we die natuurlijk graag van u.

Schoolleiding SG Marianum

 

Peersupport 2017-2018

Peersupport is in het leven geroepen om verschillende redenen. Allereerst blijkt uit onderzoek dat leren van medeleerlingen een waardevolle aanvulling is op leren uit boeken, van internet en van je docent. Ten tweede is er een grote behoefte aan bijles op Marianum en deze behoefte is zodanig groot dat hierin niet voorzien kan worden door de vakdocenten. Ten derde is peersupport een erg goedkope manier van het aanbieden van bijlessen. En tot slot is het voor de sfeer in de school goed als leerlingen niet alleen omgaan met leerlingen uit hun eigen leerjaar.

Vorig jaar is peersupport binnen Marianum flink gegroeid en de organisatie staat nu goed. Dit jaar gaan we verder waar we vorig jaar gebleven zijn. Het is nu voor alle leerlingen mogelijk zich aan te melden om bijlessen te volgen; zowel in Groenlo als in Lichtenvoorde. Verder kunnen alle leerlingen vanaf de derde klas zich aanmelden om bijlessen te geven. De mails met uitnodigingen hiervoor zijn al verstuurd.

Dit jaar is het de bedoeling ervoor te zorgen dat de organisatie die er nu staat nog verbetert door de ervaring van vorig jaar mee te nemen en een paar kleine aanpassingen te maken. Verder willen we graag contact tussen bijlesgevende leerlingen en vakdocenten versterken om de bijlessen nog beter te maken. Ook willen we meer intervisiebijeenkomst voor de bijlesgevende leerlingen organiseren.

Alle ideeën om peersupport te versterken zijn van harte welkom en kunnen gestuurd worden naar peersupport@marianum.nl.

Het peersupportteam
Vera Berendsen (Groenlo)
Gerard Ankersmit (Lichtenvoorde)
Maarten Müller (Groenlo en Lichtenvoorde)

 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

Meedenken en meepraten: wij vinden het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij de organisatie van het onderwijs. Door te luisteren naar alle betrokkenen kan de school het onderwijs, de organisatie en de leeromgeving verder verbeteren. Zo werken we samen aan een goed en prettig leerklimaat voor de leerlingen.

Voor de geleding ouders is de MR op zoek naar twee kandidaten. Klik hier voor meer informatie over de MR en de oproep voor kandidaatstelling.

 

Leerlingenraad

Voor het schooljaar 2017-2018 is er een nieuwe leerlingenraad. Deze 8 leerlingen zullen voor de leerlingen van de locatie Groenlo het aanspreekpunt zijn als zij opmerkingen, klachten of vragen hebben over de school.

De leerlingenraad is te bereiken door een mail te sturen naar leerlingen@marianum.nl of door contact op te nemen met een van de leden.

De leerlingenraad bestaat komend schooljaar uit:
Anoek Willekes (G2H2)
Celine Gebbink (G2G1)
Gijs Kistemaker (G2G1)
Charis Denie (G4H1)
Pien Muller (G5H3)
Lynn Wopereis (G5V1)
Mick Zijdel (G5V1)
Det Krabbenborg (G5V2)

 

Ouderklankbordgroepen

Met ingang van dit schooljaar zullen er geen ouderklankbordgroepen meer gevormd worden. In plaats hiervan zullen in de loop van het schooljaar diverse thematische informatieavonden georganiseerd worden. Meer informatie volgt te zijner tijd.

 

Olympic Moves Schoolweken

De term Olympic Moves of Mission Olympic zal voor de meesten onder jullie vast niet onbekend klinken. Al meer dan 10 jaar doen wij als Marianum mee aan dit schoolsportevenement met schoolvoorrondes, regionale finales en sommige toppers van ons halen ook de landelijke finales in Amsterdam.

Aangezien wij als sectie Bewegingsonderwijs een breder sportaanbod willen bieden aan onze leerlingen, hebben we de laatste 2 jaar een sportweek georganiseerd, The Olympic Moves Schoolweek. Dat gaan we dit jaar ook weer doen en dit betekent dat we voor jullie de sporten centraliseren in één week en je mag kiezen om je in te schrijven voor maximaal 2 sporten. Je bent dus niet verplicht om mee te doen!

De Schoolsportweek voor de onderbouw (klas 1 en 2) zal zijn in week 43. dus van 23 t/m 27 oktober en voor de bovenbouw (klas 3 t/m 6) in week 44, van 30 oktober t/m 3 november. 

Tijdens de onderbouwweek wordt dit tijdens het 6e, 7e en 8e uur (vanaf ongeveer 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur) en bij de bovenbouw tijdens het 7e en 8e uur (vanaf 14.30 uur tot uiterlijk 16.30 uur). Elke dag worden er 2 sporten aangeboden. De sporten kunnen zowel in Groenlo als in Lichtenvoorde plaats gaan vinden en voor een aantal sporten wordt een selectie gemaakt om mee te kunnen doen aan de regionale finales. Het is echter wel ons doel om zo veel mogelijk leerlingen mee te laten doen aan een sport, dus niet alleen de toppers!

Je kunt je voor alle sporten individueel opgeven, alleen voor voetbal moet je je met een team opgeven. Klas 1, 2 en 3 minimaal 8 per team, maximaal 10. Jongens klas 4 en hoger minimaal 12, maximaal 15 leerlingen per team. Als je net geen heel team bij elkaar hebt, meld je dan toch aan, dan kunnen wij kijken of we jullie kunnen helpen. Meiden klas 4 en hoger mogen ook individueel opgeven.
Gemiste toetsen en schoolwerk moeten wel ingehaald worden zoals dat gebruikelijk is!

De 8 sporten die we aanbieden: 
- Voetbal
- Streetdance
- Veldloop
- Volleybal
- Handbal
- Badminton
- Tennis
- Minitrampoline

Dus heb jij zin om mee te doen aan één of twee van deze sporten? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij je eigen docent Bewegingsonderwijs. Opgeven kan tot en met dinsdag 10 oktober. Ook voor vragen en/ of opmerkingen kun je bij ons terecht.

Met sportieve groeten,
de sectie Bewegingsonderwijs


P.S. voor geblesseerde leerlingen die wel mee willen doen, maar nu nog niet fit genoeg zijn: geef je wel op en zorg dat je erbij bent!

 
 
 

Toch nog een extra prijs bij de Olympic Moves van 9 juni 2017!

Daar de jury niet in de gelegenheid was de uitslagen op tijd rond te krijgen, werd ons tijdens de vakantie meegedeeld dat bij de veldloop in Amsterdam toch nog een team van Marianum in de prijzen is beland.

Het gaat hier om het team van de jongens uit leerjaar 3 vorig schooljaar. Zij wisten, als team, beslag te leggen op de tweede plaats. Dat wil zeggen dat zij het op één na beste veldloopteam van Nederland voor schoolteams in deze categorie zijn geworden!

Het team bestaat uit:
Connor Kluivers 
Thijs van Ostaijen
Bram Groot Wassink
Jelmer Harbers
Tim Dieker
Thijmen Oonk

Op de foto is de beker te zien die ons in de vakantie is toegestuurd.

Wij zijn enorm trots op dit behaalde resultaat en willen deze jongens hiermee van harte feliciteren.

 

Schoolfotograaf

Op donderdag 21 september komt de schoolfotograaf portretfoto’s maken van de leerlingen leerjaar 1, 3 en 4 in Lichtenvoorde. Tevens worden dan klassenfoto’s gemaakt van deze leerjaren én examenfoto’s van leerjaar 4 mavo, leerjaar 4 vmbo bk handel en administratie, 4 vmbo bk zorg en welzijn, 4 vmbo techniek.

Op donderdag 22 september komt de schoolfotograaf portretfoto’s maken van de leerlingen leerjaar 1, 3, 5 en 6 in Groenlo. Tevens worden dan klassenfoto’s gemaakt van deze leerjaren én examenfoto’s van leerjaar 5 havo en leerjaar 6 vwo.

 

Techniekdag Achterhoek

In Bocholt wordt op 9 september a.s. een techniekdag gehouden. Dit kan voor alle VMBO leerlingen een interessante dag zijn.

Mede door het vak LOB ( Loopbaan Oriëntatie Begeleiding ) worden kinderen erop gewezen dat ze op onderzoek moeten gaan om te ontdekken wie ze zijn, en wat ze willen en wat ze kunnen. Dit is zo'n geschikt moment om dat eens te bekijken.

Meer informatie is te vinden op: techniekdag.nl/bocholt

 
 

ONDERBOUW

 

Start nieuwe leerlingen

Op 21 augustus zijn 328 nieuwe leerlingen begonnen aan hun voortgezet onderwijs op Marianum.

In de eerste schoolweken is het vooral kennismaken en wennen. Daar waar dit voor de een al heel snel is, kan dat voor de ander nog een poosjes duren. Het verschil met de basisschool is vooral dat je op een dag veel verschillende leraren ziet, die allemaal hun eigen stijl en persoonlijkheid hebben. Ook is het soms nog zoeken naar het lokaal. Maar we kijken met z'n allen over de schouders van de kinderen mee om ze waar nodig de weg te wijzen.

Toch zal de start van het schooljaar wat spanning opleveren en wordt er thuis vast wel gemopperd of is er verdriet. Rond de herfstvakantie heeft vrijwel iedereen zijn of haar plekje gevonden. Mocht dit niet zo zijn neemt u dan vooral contact op met de mentor van uw kind.

Wij wensen onze nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s) een goede tijd toe op onze school.

 

Cito “0” toets

In leerjaar 1 en 2 neemt Marianum bij alle leerlingen de CITO toets af. In totaal wordt bij uw zoon/dochter de CITO toets drie keer afgenomen, twee keer in leerjaar 1 (aan het begin en het eind van het schooljaar) en één keer in leerjaar 2 (aan het einde van het schooljaar). Leerlingen worden op een aantal onderdelen getoetst op het eigen niveau. Uit de scores kunnen wij afleiden dat de leerling zich, per onderdeel, op het juiste niveau bevindt, één niveau lager of één niveau hoger dan het getoetste niveau.

Om een voorbeeld te geven:
Een leerling zit in een havo-klas en wordt getoetst op het onderdeel ‘Nederlands leesvaardigheid’. Hij scoort op het niveau van mavo. In dit geval weten wij dat deze leerling op dit onderdeel (nog) niet op het niveau zit en dat deze leerling hierin extra aandacht nodig heeft.

Marianum gebruikt de scores uitsluitend om te kijken waar de leervraag van de leerling zit. Aan de hand van deze laatste toetsen monitoren we de voortgang van uw zoon/dochter én de kwaliteit van ons onderwijs.

Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u zich wenden tot de mentor van uw zoon/dochter.

 
 

BOVENBOUW VMBO

 

Informatieavond werkweek leerjaar 3 vmbo vervalt

De aanvankelijke geplande informatieavond over de werkweek van leerjaar 3 vmbo in week 41 naar Barcelona op maandag 18 september aanstaande komt te vervallen. Tijdens de informatieavond van dinsdag 29 augustus is de werkweek al uitvoering aan de orde gekomen.

De powerpointpresentaties die gebruikt zijn tijdens de informatieavond voor leerjaar 3 en 4 vmbo kunt u in de loop van de volgende week terugvinden op onze website.

 

Ervaring van 3 leerlingen uit de sector economie & ondernemen, vmbo leerjaar 3

1e schoolweek Marianum Lichtenvoorde
Je leert de klas en je mentor kennen. Je krijgt die dag je rooster en een rondleiding door het gebouw, daarna mag je naar huis. De docenten zijn tot nu nog wel aardig.

Leerlingen leren in hun eerste les de andere leerlingen en mentor kennen, je kreeg die dag je rooster en een rondleiding door het Marianum Lichtenvoorde. De rest van de week volgden de leerlingen hun dag volgens het rooster. Bij beroepsgericht hebben we onder andere aan de volgende opdrachten gewerkt:

- afbeeldingen maken voor Instagram
- voorraad bijhouden bij magazijn
- telefoongesprekken voeren bij receptie
- verkopen in de kantine tijdens de pauzes
- stukje schrijven voor de nieuwsbrief

Tot een volgende keer!

Brandon, Martijn & Sven
Sector economie & ondernemen

 
 

AGENDA

 
Week 36 Cito "0" toets voor leerjaar 1
5 t/m 7 sept (hernieuwde) kennismakingsgesprekken met mentor (m.u.v. bovenbouw vmbo)
11+12 sept Gesloten i.v.m. kermis Lichtenvoorde
19 sept 19.30 uur informatieavond examenklassen 5-havo en 6-vwo (aula Groenlo)
21 sept Schoolfotograaf voor leerjaar 1, 3, 4 in Lichtenvoorde
22 sept Schoolfotograaf voor leerjaar 1, 3 5h en 6v in Groenlo
26 sept 19.30 uur informatieavond voor ouders leerjaar 3 h/v
20.15 uur informatieavond voor ouders leerjaar 4 h/v
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 oktober 2017
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw zoon/dochter.
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}