Nieuwsbrief 16 december 2016
 

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
    Rekentoets 2017
    Vrijdag 23 december 2016 & maandag 9 januari 2017
    NFFS, Griekenland 2016
    Publicatie vanuit de Medezeggenschapsraad
    Volg een masterclass aan de Universiteit Twente
    "Toetsrevolutie"
    Informatie betaling bijdragen in de schoolkosten

ONDERBOUW
    Kerstviering onderbouw Groenlo/Lichtenvoorde
    Informatieavonden overgang leerjaar 2 naar leerjaar 3

BOVENBOUW VMBO
    Kerstviering havo/vwo leerjaar 3 t/m 6, Groenlo
    EUREGIO scholierenseminar
    Excursie geschiedenis en KAL
    Presentatie door musici van Concerto Barocco
    Melding bij ziekte of afwezigheid
    Telaatkomers

BOVENBOUW HAVO/VWO
    Rekentoetsen leerjaar 4-vmbo

AGENDA

 

ALGEMEEN

 

Rekentoets 2017

Tussen 10 en 23 januari 2017 wordt bij de examenkandidaten de eerste ronde van de rekentoets afgenomen.

De leerlingen van vmbo basisberoepsgerichte leerweg maken dan de 2A en de 2F-toets.

De leerlingen van vmbo kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische leerweg maken de 2F-toets.

Kandidaten van havo/vwo die vorig jaar de rekentoets nog niet hebben gemaakt, lager dan een 6 gescoord hebben of vorig jaar gezakt zijn en het jaar overdoen, zijn verplicht de 3F-toets in januari te maken. Overige leerlingen die de 3F-toets (nog eens) willen/moeten maken, kunnen zich opgeven via de intekenlijsten in de mediatheek.

In het vwo geldt dit examenjaar dat voor de rekentoets minimaal een 5 moet zijn gehaald. Tevens telt de rekentoets mee voor de kernvakkenregeling. Dit betekent dat voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets slechts eenmaal een 5 gehaald mag worden. De andere cijfers moeten minimaal een 6 zijn.

Voor alle andere afdelingen geldt dat de rekentoets in ieder geval gemaakt moet zijn.

Bij kandidaten die afgelopen schooljaar gezakt zijn en het jaar overdoen is het resultaat van vorig jaar vervallen. Zij moeten de rekentoets in ieder geval nog een keer maken.

Wij wensen alle kandidaten alvast veel succes bij het maken van de rekentoets.

De tweede ronde van de rekentoets is van 7 tot en met 20 maart en de derde ronde tussen 29 mei en 9 juni 2017.

 

Vrijdag 23 december 2016

Op vrijdag 23 december vinden er diverse activiteiten in het kader van Kerstmis plaats. De leerlingen zijn om circa 11.00 uur uit. De medewerkers hebben daarna nog een gezamenlijke kerstviering.

Scholengemeenschap Marianum sluit die dag om 13.00 uur.

Maandag 9 januari 2017

In verband met de nieuwjaarsbijeenkomst van de medewerkers worden de leerlingen op maandag 9 januari vanaf het derde lesuur verwacht.

 

NFFS, Griekenland 2016

Wij, Inez Nijhof en Jill Temming, zijn afgelopen week voor het filmfestival naar Griekenland geweest. Samen met Eva Koldewey, Ellie Mobbs, Noëlle de Vries en Sofie Weelink hebben we met de film Michelle het NFFS gewonnen. Het NFFS is het Nederlands Filmfestival voor scholieren. Hierdoor zijn we doorgestuurd naar een filmfestival in Griekenland. In Griekenland hebben we samen met een nieuw groepje een nieuwe film gemaakt. Het groepje was internationaal dus dat houdt in dat we met verschillende mensen uit Europa samen een film hebben gemaakt. We zaten allebei in een ander groepje, dit was eerst wel spannend maar al gauw werd het heel leuk.

Ook zijn we een dag naar Olympia geweest om daar de oude Griekse opgravingen te bekijken.

We hebben veel nieuwe vrienden gemaakt en erg genoten, ook hebben we veel van het filmen zelf geleerd. We zijn ook zeker zeer gemotiveerd om dit jaar weer mee te doen aan het MAFF. Wij raden daarom ook iedereen aan om te beginnen met filmen en mee te doen aan het MAFF.

Hopelijk zien we jullie allemaal bij het MAFF.

 

Publicatie vanuit de Medezeggenschapsraad

Hierbij de publicatie van de goedgekeurde (verkorte) verslaglegging MR-vergadering december 2016.

Notulen MR vergadering december 2016

 

Voor leerlingen in 2-vwo en 3-vwo:

Volg een masterclass aan de Universiteit Twente

De masterclasses voor 2- en 3-vwo bieden leerlingen een extra uitdaging en kunnen helpen bij het maken van de profielkeuze. Ze vinden plaats op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Het programma duurt drie weken en bestaat uit drie bijeenkomsten op de Universiteit Twente.

De eerstvolgende masterclasses vinden plaats in week 3, 4 en 5 van 2017. Omdat Marianum partnerschool is van de Pre-University Twente krijgen onze leerlingen een korting op de deelnamekosten: in plaats van
75 euro betalen zij 50 euro voor de drie bijeenkomsten. Zij moeten wel zelf het vervoer van en naar Enschede organiseren en bekostigen.

Bekijk hier welke masterclasses in januari gegeven worden: Masterclasses 2 & 3 vwo

Leerlingen die willen meedoen, melden zich vóór 23 december 2016 aan bij y.bouw@marianum.nl.
Geef naam, klas en e-mailadres van ouders/verzorgers door.

 

"Toetsrevolutie"

Het boek “Toetsrevolutie, naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs is uit”.

Christel Wolterinck, teamleider Onderzoek en Onderwijsontwikkeling, heeft samen met de Universiteit Twente een bijdrage geleverd aan dit boek. Het boek is een bundeling van verhalen over de praktijk van Formatief Toetsen. Het voortgezet onderwijs kent een sterke cultuur van cijfers geven. Hierbij wordt vooral gekeken naar het verleden om te kunnen beoordelen wat leerlingen hebben geleerd, het gebruik van zogenaamd summatief toetsen. In plaats van toetsen te gebruiken als beoordeling van het leren, worden formatieve toetsen juist ingezet als onderdeel van het leerproces. De docent krijgt samen met de leerling beter zicht op het leerproces.

Goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen betekent dat je als docent:

  • Een goed beeld hebt waar de leerling staat;
  • Helder hebt waar de leerling naar toe werkt;
  • De leerling gerichte instructie en feedback kan geven om (nog) niet behaalde doelstellingen te bereiken.
Formatief toetsen is een thematiek waarvoor op het Marianum veel aandacht is. Tijdens de studiemiddag van oktober jongstleden hebben alle docenten via diverse werkgroepen inzicht gekregen in hoe ze formatief toetsen kunnen inbedden in de lespraktijk.

De bijdrage die Christel Wolterinck heeft geleverd aan het boek heeft de titel: Strategieën voor formatief toetsen in de lespraktijk, onderzoek en concrete voorbeelden.

Vanaf bladzijde 113 tot en met 125 staat de bijdrage van onze collega.

Download boek

 

Informatie betaling bijdragen in de schoolkosten

Elk jaar vragen wij van ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage in de schoolkosten om bepaalde activiteiten en voorzieningen te kunnen betalen. Het is voor ons heel belangrijk dat u toch een bijdrage levert.

Zonder uw bijdrage is het voor ons namelijk niet mogelijk deze activiteiten en voorzieningen aan uw kind te bieden. Onze school krijgt geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden.

Bij een bijdrage in de schoolkosten gaat het bijvoorbeeld om zaken als lockerhuur, cultuurkaart, enz. Op onze website vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten en voorzieningen waarvoor we jaarlijks een bijdrage vragen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bepalen we in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

De berichtgeving over de schoolkosten verloopt via de mail en kunt u de kosten rechtstreeks aan ons voldoen via elektronische betaling.

Daarvoor maakt Marianum gebruik van WIS Collect. Als in januari 2017 de schoolkosten voor u klaar staan, ontvangt u van ons een mail met daarin een link naar uw persoonlijke pagina op de website van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via IDEAL of via een overboeking). U krijgt vervolgens automatisch een mail ter bevestiging van uw betaling (bij IDEAL) óf een mail met daarin de digitale factuur (die u daarna kunt betalen).

We stellen uw medewerking bij deze nieuwe wijze van inning van de bijdrage in de schoolkosten op prijs en danken u alvast voor uw aandacht. Mocht u nog vragen hebben over de bijdrage in de schoolkosten, neemt u dan contact op met onze school, met de heer G.J.T. Verheij, financiële administratie via 0544 477070 of mail naar factuur@marianum.nl. We zullen u dan zo goed als we kunnen nader informeren.

 
 

ONDERBOUW

 

Kerstviering onderbouw Groenlo/Lichtenvoorde

Zoals ieder jaar zet Marianum zich ook dit jaar in voor de mensen die het minder hebben en wel een steun in de rug kunnen gebruiken. Vorig jaar kozen we voor de voedselbank Oost-Achterhoek. Vanwege het grote succes hebben we besloten om dit jaar weer voor de voedselbank te kiezen.

Er zijn op dit moment ruim 360 gezinnen aangesloten bij de voedselbank en met onze leerlingen van de onderbouw willen we deze gezinnen helpen aan een goed gevuld kerstpakket. In Lichtenvoorde zullen we dit in samenwerking met Het Bariet doen.

Tot en met 22 december staat op beide locaties van de onderbouw een groot aantal kratten, waarin door leerlingen meegebrachte producten verzameld kunnen worden. De spelregels en de productenlijst is bij ouders/verzorgers en leerlingen bekend.

Op 22 december worden de (hopelijk) goed gevulde kratten door medewerkers van de voedselbank opgehaald, waarna op 23 december kerstpakketten kunnen worden uitgereikt aan de gezinnen.

Naast Marianum zijn er nog andere scholen en instellingen die meewerken aan deze actie. In samenwerking met deze scholen hopen we dat we vele gezinnen deze kerst kunnen voorzien van een rijkelijk gevuld kerstpakket. We gaan er dan ook vanuit dat we met onze leerlingen hieraan een grote bijdrage kunnen leveren.

 

Informatieavonden overgang leerjaar 2 naar leerjaar 3

Binnenkort houden wij voor de ouders van onze huidige tweedejaarsleerlingen een tweetal informatieavonden over de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3.

Graag nodigen wij u uit voor één van deze twee avonden.

  • Op woensdag 11 januari 2017 bent u van harte welkom in onze aula van de bovenbouw (Dr. Ariënsstraat 1) in Lichtenvoorde als uw zoon of dochter overgaat naar leerjaar 3-vmbo.
  • Op maandag 23 januari 2017 ontvangen wij u graag in onze aula in Groenlo (Deken Hooijmansingel 1) als uw zoon of dochter overgaat naar leerjaar 3 havo/vwo.
Bij twijfel bent u natuurlijk ook beide avonden van harte welkom!

Beide avonden starten om 19.30 uur en zijn alleen bestemd voor ouders. De leerlingen krijgen de informatie op een ander moment.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn o.a. keuze voor profielen, sectoren en leerwegen, vakkenpakketten, toekomstperspectief, doorstroom naar vervolgonderwijs.

Graag willen wij weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen.
Wij vragen u dan ook om uzelf op te geven via: klik hier

 
 

BOVENBOUW HAVO/VWO

 

Kerstviering havo/vwo leerjaar 3 t/m 6, Groenlo

Centraal thema van deze kerstviering is de aandacht voor de aardbeving in Nepal. Zoals bekend is Nepal op zaterdag 25 april 2015 getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.9 op de Schaal van Richter. Minstens 8.964 mensen verloren hun leven en 21.952 mensen raakten gewond. De materiële schade was ongekend.

Onder andere onze gewaardeerde oud-collega Jan Verschoor maakt zich sterk om via de stichting Bridhim-Nepal (www.bridhimnepal.nl) iets te kunnen betekenen voor de slachtoffers en nabestaanden om daar alles weer op te bouwen. Het begint met aandacht voor de anderen (de kerstgedachte) en daarnaast is geld nodig om letterlijk te kunnen bouwen. De leerlingenraad van onze school heeft besloten zich achter dit initiatief te scharen.

De afgelopen weken hebben de leerlingen van de leerlingenraad in de klassen 3-6 iets verteld over de aardbeving en de genoemde stichting. Tijdens de kerstviering zal onder andere Jan Verschoor iets laten zien/vertellen aan onze leerlingen en tot slot zal later dit schooljaar Zip Your Lip worden georganiseerd, waarbij ook de opbrengst naar deze stichting zal gaan.

Praktisch gezien zal op vrijdagmorgen de 23e er een ‘gespiegeld’ programma zijn, waarbij er naast de aandacht voor de stichting ook in klassenverband een kerstontbijt zal zijn. Het gehele programma zal zich afspelen op vrijdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur.

 

EUREGIO scholierenseminar

Het Nederlands-Duits Forum, gericht op het versterken van de Nederlands-Duitse betrekkingen, organiseert op 9 en 10 februari 2017 een scholierenconferentie voor zestig leerlingen van vier scholen uit de grensregio Twente/Achterhoek- Münsterland.

Leerlingen worden welkom geheten door oud-minister president Jan Peter Balkenende. Daarna nemen zij deel aan boeiende workshops over actuele maatschappelijke thema’s als migratie en integratie, digitalisering en media, en duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap? Ook kijken zij rond in de futuristische high-tech omgeving van Tobit Software in Ahaus, het Euregio Vergadercentrum in Gronau/Glanerburg, en het Kennispark van de Universiteit Twente in Enschede.

Deelnemers werken samen in workshops, rondetafelgesprekken en opdrachten met leerlingen uit 5-havo en 5-vwo van Het Assink Lyceum (Haaksbergen), het Alexander Hegius Gymnasium (Ahaus), het Gymnasium Georgianum (Vreden) en de Scholengemeenschap Marianum (Oost Gelre). Tijdens het seminar wordt afwisselend Nederlands, Duits en Engels gesproken. Deelname aan het seminar wordt volledig betaald en verzorgd door het Nederlands-Duits Forum, leerlingen worden met bussen van de eigen school naar de verschillende locaties gebracht en ook voor eten en drinken wordt gezorgd.

Marianum mag vijftien leerlingen uit 5-havo afvaardigen. De vijf beste leerlingen zijn verzekerd van deelname. De overige tien plekken worden ingevuld na een sollicitatieprocedure bij het vak Nederlands. Geïnteresseerde leerlingen uit 5-havo schrijven voor de kerstvakantie een sollicitatiebrief aan hun docent Nederlands en worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek.

 

Excursie geschiedenis en KAL

Woensdag 7 december

De gecombineerde excursie naar Amsterdam (georganiseerd door de vakken geschiedenis en kunst algemeen) van de eindexamenleerlingen havo en vwo was weer zeer geslaagd.

De leerlingen kregen in het Rijksmuseum en in het Stedelijk Museum een rondleiding in aansluiting op de eindexamenstof voor beide vakken.

In het Rijksmuseum stonden de periodes van de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw centraal.

De leerlingen stonden oog in oog met beroemde schilderijen zoals de Nachtwacht, de Zielenvisserij van A.P. van de Venne en historische voorwerpen, zoals de boekenkist van Hugo de Groot en reliekschrijnen uit de Gotiek. De theoretische stof werd levendig verteld door de museumgidsen.

Het was een mooie overgang van de oude naar de nieuwe tijd in nog geen 10 minuten lopen.

In het Stedelijk Museum werden de leerlingen verrast door Moderne en Hedendaagse kunst. Ze werden op een interactieve manier door het museum geleid.

Onze leerlingen hebben ervaren hoe het voelt om zich te verliezen in een groot blauw doek (van de abstract expressionistische kunstenaar Barnett Newman), door er in alle rust voor te zitten.

De bewegende sculpturen van Jean Tinguely en de meer dan levensgrote jongetjesrobot van de Amerikaanse kunstenaar  Jordan Wolfson, trokken de aandacht van de leerlingen.

 

Presentatie door musici van Concerto Barocco

Afgelopen woensdag, 14 december 2016, was leerjaar 5-havo uitgenodigd om een voorproefje te krijgen van het Weihnachtsoratorium van Bach. Dit wordt aanstaande zaterdag gespeeld en gezongen door Concerto Barocco en Ex Arte onder leiding van  Emile Engel. 

Tijdens dit uur werd ons informatie gegeven over de instrumenten die ze bij zich hadden. Van traverso tot mini-orgel. Al deze instrumenten zijn echte of kopieën van instrumenten uit de barok. 

Niet alleen kregen we informatie over de instrumenten en de verhalen die worden verteld, ook lieten ze ons de instrumenten en diverse aria’s horen. Het was bijzonder om te zien wat voor ontwikkelingen de instrumenten hebben gehad van de 18e eeuw tot nu. Tegenwoordig zijn de instrumenten erop gemaakt dat ze te horen zijn in de grootste concertzalen, dit was in de tijd van Bach niet nodig.

Het was een indrukwekkend voorproefje van een groot spektakel dat zaterdag in de kerk van Zieuwent plaatsvindt. 

Kees Wissink, G5H2

 

Melding bij ziekte of afwezigheid

Als een leerling naar bijvoorbeeld een dokter of tandarts moet, kan daarvoor verlof worden gegeven.

Dit dient in de bovenbouw havo/vwo bij minderjarige leerlingen door ouders/verzorgers door een geschreven en door hen ondertekend briefje te worden aangevraagd. Ook melden ouders/verzorgers hun kind na ziekte weer beter via een briefje.

Ouders/verzorgers vermelden in het briefje de voor- en achternaam en de klas van het kind, de datum (en tijd) waarop het kind afwezig was/is en de reden van zijn/haar afwezigheid.

De leerling levert het briefje vervolgens in bij Vera Berendsen (bovenbouw havo/vwo-3) of bij Ria Assinck (bovenbouw havo/vwo leerjaar 4 tot en met 6).

Een meerderjarige leerling meldt zich zelf ziek en vraagt zelf zijn verlof aan (tandarts, specialist, dokter, etc.).

Mocht echter een meerderjarige leerling veel verzuimen, dan zal Marianum ook met de ouders/verzorgers contact opnemen.

 

Telaatkomers

De afgelopen weken hebben we weer veel telaatkomers gehad.

Op 5 december werden de telaatkomers verwelkomd door Sinterklaas. Ze moesten voor straf een liedje zingen.

We hopen dat de leerlingen na de kerstvakantie allemaal het goede voornemen hebben om wat eerder uit hun bed te gaan, opdat ze op tijd op school komen. Wellicht helpt een por van een ouder/verzorger ook.

We verwijzen u/je hierbij naar het verzuimprotocol.

 
 

BOVENBOUW VMBO

 

Rekentoetsen leerjaar 4-vmbo

De rekentoetsen staan weer voor de deur. In de periode van 10 januari tot en met 20 januari 2017 zullen de leerlingen van vmbo-4 een rekentoetsen maken.

Voor de basisklassen zijn er twee toetsen, te weten de 2A- en de 2F-toets.

Voor de kaderberoepsgerichte, de gemengd/theoretische en de theoretische leerweg is er de 2F- toets.

Een aantal van jullie heeft vorig jaar een 7 of hoger gehaald voor de 2F-toets. Deze leerlingen willen we de gelegenheid geven om de 3F-toets te maken en deze eventueel in mei nogmaals te doen.

Wil je in aanmerking komen voor de 3F-toets?

  • dan dien je een 7 of hoger gehaald te hebben voor een eerdere 2F-toets en
  • je dient je voor 10 januari per mail aan te melden voor de 3F-toets.

Aanmelden kan bij de heer Rensen via j.rensen@marianum.nl.
Vermeld in je onderwerp even dat het gaat om de 3F-toets!

 
 

AGENDA

 
20 dec Avondakademie
23 dec Kerstactiviteiten leerlingen tot ca. 11.00 uur
23 dec Kerstviering medewerkers, vanaf 11.30 uur, Marianum sluit om 13.00 uur
week 52 & 1 Kerstvakantie
9 jan Start lessen vanaf derde lesuur
10 t/m 23 jan Eerste afname rekentoetsen
10 jan Avondakademie
11 jan Informatieavond leerlingen leerjaar 2 naar 3-vmbo, 19.30-21.30 uur, aula Dr. Ariënsstraat 1, Lichtenvoorde
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 januari 2017
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw zoon/dochter.
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}