Nieuwsbrief 26 augustus 2016
 

Voorwoord

Geachte ouders, verzorgers, leerlingen en medewerkers van Scholengemeenschap Marianum,

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van wat er speelt in onze school, binnen het leerjaar en/of het onderwijsprofiel van de leerlingen. U kunt hierbij denken aan de belangrijkste wetenswaardigheden en onderwijsontwikkelingen binnen de afdelingen.

Inmiddels is het nieuwe schooljaar alweer een week oud. Wij hopen dat onze leerlingen hun weg intussen hebben weten te vinden. Dat is voor de leerlingen van leerjaar 1 altijd extra spannend, maar ze zijn, net zoals de leerlingen van de leerjaren 2 tot en met 6, in goede handen.

Ik hoop dat iedereen zich snel (weer) thuis voelt op onze school en ik wens iedereen een goed schooljaar. Laten we er samen wat moois van maken!

Met vriendelijke groet,

Gitti Burema
Directielid Onderwijs

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
    Nieuwsbrief
    Personeel en Organisatie
    Schoolgids
    Geadresseerden
    Ouderklankbordgroepen
    Medezeggenschapsraad
    Schoolfotograaf
    Aanmelden voor cursussen Avondakademie

ONDERBOUW
    Informatieavond leerjaar 1 en 2 Lichtenvoorde en Groenlo

BOVENBOUW VMBO
    Informatieavonden vmbo

BOVENBOUW HAVO/VWO
    Informatieavond leerjaar 3-havo
    Informatieavond internationalisering
    Informatieavond ouders/verzorgers havo-5 en vwo-6

AGENDA

 

ALGEMEEN

 

Nieuwsbrief

Wij informeren u regelmatig via deze digitale nieuwsbrief. Uw e-mailadressen komen uit ons leerlingvolgsysteem SOM. Heeft u een nieuw mailadres of wijzigt deze op korte termijn, dan verzoeken wij u uw nieuwe e-mailadres via onze website bij ouders > uw gegevens wijzigen door te geven.

 

Personeel en Organisatie

Graag informeren wij u over het volgende:

Nieuwe medewerkers

 • Javier Castilla Martin, teamleider onderbouw havo/vwo
 • Olaf Drupsteen, instructeur wiskunde, onderbouw vmbo, locatie Groenlo
 • Laura Jannink, docent Engels, bovenbouw havo
 • Nathalie Jans, jeugdmaatschappelijk werker SWV
 • Sjoerd van Sark, instructeur nask, onderbouw vmbo, locatie Lichtenvoorde
 • Paul Sprockel, docent wiskunde, bovenbouw vmbo
 • Hendri Dekker, instructeur klassieke talen, bovenbouw vwo
Nieuwe stagiaires
 • Esmee Ebbers, onderwijsassistent, onderbouw vmbo, locatie Lichtenvoorde
 • Soedi Farshchi, beeldende vorming, onderbouw havo/vwo, locatie Lichtenvoorde
 • Rima Minasian, geschiedenis, onderbouw havo/vwo, locatie Lichtenvoorde
 • Djoss Smalen, bewegingsonderwijs, onderbouw havo/vwo, locatie Groenlo
 • Marieke Hamer-Veerbeek, Zorg & Welzijn, bovenbouw vmbo
 • Niels Stoverink, ICT
Directie
Gitti Burema is schoolbreed lid van de directie en is de direct leidinggevende van de zes teamleiders en bezet binnen de directie de portefeuille onderwijs.
Jan Put is rector en is verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering.

Secretariaat directie
Voor het secretariaat van de directie is Jacqueline Stokkink verantwoordelijk.

Teamleiders
 • Lieveke Brücker, onderbouw vmbo schoolbreed, standplaats Lichtenvoorde
 • Javier Castilla Martin, onderbouw havo/vwo schoolbreed, standplaats Groenlo
 • Arnold Maarse, bovenbouw havo, standplaats Groenlo
 • Nicky Konings, bovenbouw vwo, standplaats Groenlo
 • Raymond Nijenhuis, bovenbouw vmbo, standplaats Lichtenvoorde
 • Christel Wolterinck, onderzoek en onderwijsontwikkeling (algemeen)
Contact met teamleiders
De teamleiders zijn bij voorkeur per e-mail bereikbaar. We verzoeken u alleen in dringende gevallen telefonisch contact met hen op te nemen.

Secretariaat teamleiders
Voor de zes teamleiders is Daniëlle Nederpelt de secretaresse. Zij beheert ook de agenda’s van de betreffende schoolleiders.

Teamindeling
Vanaf dit schooljaar vermelden we de teamindeling en de mailadressen niet meer op de website, maar op It’s Learning. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt de teamindeling aan de ouders/verzorgers en in ieder geval het mailadres van de mentor verstrekt.

Even voorstellen
Javier Castilla Martin, teamleider onderbouw havo/vwo, standplaats Groenlo

Met een geschiedenis uit de psychiatrie (groepsleider), 7 jaar docentschap in de biologie en een leidende rol in gevarieerde onderwijstrajecten, start ik vanaf dit schooljaar zeer gemotiveerd als teamleider op Scholengemeenschap Marianum. Gecombineerd met een studie Onderwijswetenschappen op de UU, is het mijn streven om de leerlingen vanuit verschillende disciplines, uitstekend onderwijs aan te bieden. Naast mijn werkzaamheden op Marianum ben ik tevens voetbaltrainer bij R.K.S.V. NEO te Borne. Hier begeleid ik de O17-1 (B1) uitkomende in de hoofdklasse, en onderhoud ik ook op deze manier de actualiteit onder de jongeren. Verder woon ik in Wierden op een prachtig landgoed (www.landgoeddenvossenbosch.nl) waarbij ik mijn vriendin ondersteun met haar eigen onderneming. Al met al, een gevarieerd en temparamentvol leven, waar ik als Spanjaard heerlijk van geniet.

 

Schoolgids

De leerlingen hebben deze week de praktische informatiegids meegekregen. Dit is de verkorte schoolgids. Hierin wordt naar de website verwezen, maar ook naar de uitgebreide schoolgids. De uitgebreide schoolgids verschijnt binnenkort op de website.

 

Geadresseerden

Wanneer wij spreken over ouders dan bedoelen wij ouder(s)/verzorger(s). Met leerling en docent bedoelen wij mannelijke en vrouwelijke leerlingen en docenten.

 

Ouderklankbordgroepen

Marianum heeft 5 ouderklankbordgroepen, die zijn samengesteld uit ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het betreffende team.

Het doel van de ouderklankbordgroep(en) is:

 • inbreng en beschouwing van de resultaten van onderwijs- en begeleidingsprocessen
 • reactie op beleidsvoornemens en ontwikkelingen
 • uitwisseling van gedachten over hoe het team functioneert en
 • uitwisseling van informatie die niet bij de ouders of school bekend is en die van belang is voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de omstandigheden binnen de school.

De ouderklankbordgroepen komen drie keer per jaar (al dan niet gezamenlijk) een avond bij elkaar op school. Omdat het jaarrooster nog niet helemaal rond is, kunnen we u de exacte data nog niet geven, maar de eerste zal begin oktober plaatsvinden.

Voor alle ouderklankbordgroepen zijn wij op zoek naar ouders die, op persoonlijke titel, mee willen praten met school. Heeft u interesse, dan verzoeken wij u vriendelijk om u zelf aan te melden via:

www.formdesk.com/marianum/deelname_ouderklankbordgroep

Ook ouders die reeds deelnemen aan een ouderklankbordgroep willen wij verzoeken om zich opnieuw in te schrijven via bovenstaande link. Het kan namelijk zijn dat u doorschuift naar een andere groep i.v.m. het nieuwe leerjaar van uw zoon/dochter.

De klankbordgroep waarvoor u zich aanmeldt, is afhankelijk van het niveau en het leerjaar van uw zoon/dochter.

 • Onderbouw vmbo (leerjaar 1 en 2) - o.l.v. Lieveke Brücker
 • Onderbouw havo/vwo (leerjaar 1 en 2) - o.l.v. Javier Castilla Martin
 • Bovenbouw vmbo (leerjaar 3 en 4) - o.l.v. Raymond Nijenhuis
 • Bovenbouw havo (leerjaar 3, 4 en 5) - o.l.v. Arnold Maarse
 • Bovenbouw vwo (leerjaar 3, 4, 5 en 6) - o.l.v. Nicky Konings

Bij het kiezen van de ouderklankbordgroep moet u uitgaan van de groep waar (één van) uw kind(eren) in zit. Heeft u bijvoorbeeld een kind in de onderbouw vmbo, maar ook in de bovenbouw havo, dan moet u een keuze maken en hoeft u alleen de naam en klas van de betreffende leerling in te vullen.

 

Medezeggenschapsraad

De school kent een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de medewerkers en de ouders/leerlingen. Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De rector overlegt namens het schoolbestuur met de MR. Het medezeggenschapsreglement van de school is op te vragen bij de schoolleiding.
Het maximale aantal leden is 28, verdeeld over 9 personeelsleden, 4 ouders en 5 leerlingen. Het voorzitterschap wordt bekleed door de heer B. Schutten.

Binnen de MR zijn verschillende commissies werkzaam, zoals de ARBO commissie, de Financiële commissie, de commissie Leerlingondersteuning, de commissie Onderwijs, commissie Communicatie en de commissie Leerlingen.

Behalve dat beleidskwesties door het bestuur/de schoolleiding aan de MR ter instemming of advisering voorgelegd moeten worden aan de raad, heeft de MR ook het recht tot het nemen van initiatieven.

Ouders en leerlingen kunnen zich kandidaat (laten) stellen voor het lidmaatschap van de MR. De laatste jaren zijn niet alle beschikbare zetels door leerlingen bezet. Daarom worden met name de leerlingen uitgedaagd om enthousiaste leden af te vaardigen in de MR; ook hun mening is van wezenlijk belang voor een goed functionerende MR. Leerlingen en ouders kunnen kandidaat worden gesteld voor verkiezing tot lid van de raad, indien zij verklaren de grondslag en de doelstellingen van de school te respecteren.

Correspondentie voor de medezeggenschapsraad kunt u richten aan het adres van de school ter attentie van de secretaris van de MR. Binnen Stichting Carmelcollege functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin namens elke school, die deel uitmaakt van Stichting Carmelcollege, twee afgevaardigden zitting hebben.

Op onze website vindt u de ledenlijst van de MR.

Vergaderdata MR 2016-2017

dinsdag 27 september 2016 Lichtenvoorde
donderdag 27 oktober 2016 Lichtenvoorde
maandag 21 november 2016 Lichtenvoorde
donderdag 26 januari 2017 Groenlo
donderdag 9 maart 2017 Lichtenvoorde
dinsdag 18 april 2017 Groenlo
maandag 29 mei 2017 Lichtenvoorde
maandag 26 juni 2017 Groenlo
 
 

Schoolfotograaf

Schoolpas
In leerjaar 1 hebben de leerlingen de afgelopen week hun schoolpas gekregen. De leerling leent met de schoolpas boeken in de (school)bibliotheek en bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt in de mediatheek en voor het kopiëren en printen van hun werk.

De leerlingen in leerjaar 1 is verzocht de gegevens op de pas goed te controleren (naam, leerlingennummer) en aan de onderwijsassistent door te geven wanneer de pas niet klopt. In Lichtenvoorde melden de leerlingen zich bij de heer G. Ankersmit en in Groenlo bij mevrouw D. Heutinck. Deze leerlingen en de leerlingen die nog geen pas hebben, omdat ze tijdens de kennismakingsmiddag in juni afwezig waren, krijgen alsnog een nieuwe gratis pas. De foto voor de pas wordt tijdens de fotosessies in september gemaakt.

De leerlingen die dit voor het jaar voor het eerst op Marianum zijn begonnen, maar die niet in leerjaar 1 zitten, kunnen een tijdelijke schoolpas krijgen. Wij verzoeken deze leerlingen zich bij de onderwijsassistent te melden of bij mevrouw Müller in de Bibliotheek. De onderwijsassistenten en/of mevrouw Müller zorgen ervoor dat de instroomleerlingen voor de fotosessie worden uitgenodigd.

Schoolfotograaf september
Op maandag 26 september a.s. komen de leerlingen van leerjaar 1, 3, 5-havo en 6-vwo in Groenlo op de foto. De instroomleerlingen wordt verzocht zich te melden bij de fotograaf. De leerlingen van de onderbouw worden op de Wheme gefotografeerd. De rest op de locatie aan de Deken Hooijmansingel. Daarnaast zullen er examenfoto’s worden gemaakt.

Op dinsdag 27 september a.s. maakt de schoolfotograaf portretfoto’s en groepsfoto’s van leerlingen van leerjaar 1, 3 en 4 en van de instroomleerlingen in Lichtenvoorde. Daarnaast zullen er examenfoto’s worden gemaakt.

Leerlingen die hun pas hebben verloren of waarvan de pas kapot is, krijgen de gelegenheid om een nieuwe pas (met de nieuwe foto) aan te schaffen voor een bedrag van slechts 1 euro.

Opgave geschiedt in de bovenbouw Groenlo via mevrouw T. Müller (bibliotheek) en in de onderbouw via mevrouw D. Heutinck. In Lichtenvoorde melden de leerlingen zich bij de heer G. Ankersmit (onderbouw) en bij mevrouw S. ter Woord in de bovenbouw vmbo. Zij noteren voor- en achternaam, leerlingennummer en ontvangen van de leerling € 1,-.

Ter bescherming van de schoolpas kunnen de leerlingen in de bibliotheek in Groenlo en bij de onderwijsassistenten in Lichtenvoorde een beschermhoesje aanschaffen. Prijs € 0,75.

Fotoshoot schoolfotograaf
De schoolfotograaf biedt leerlingen en medewerkers de kans om een andere foto te laten maken dan de bekende pasfoto. Je kunt samen met je vrienden of vriendinnen (max. 4 personen) in een paar minuten de leukste en spontaanste foto’s opnemen zoals je ze zelf graag ziet!
In de volgende nieuwsbrief plaatsen we de informatie omtrent opgave voor de fotoshoot. Met het door de fotograaf verstrekte barcodekaartje kun je via de beveiligde site van Face2Face (fotograaf) de foto’s bekijken, bestellen en betalen.
Kosten per foto, formaat 13/18: € 3,- per stuk.

 

Aanmelden voor cursussen Avondakademie

U kunt zich weer aanmelden voor de cursussen die Stichting Avondakademie op Marianum geeft.

De Stichting Avondakademie wil op een gezellige en ontspannen manier uw algemene kennis uitbreiden. Uw vooropleiding is niet van belang om deze cursus interessant te vinden en te kunnen volgen. Zij biedt u een driejarige cursus aan, waarin u wegwijs wordt gemaakt in een aantal politieke, maatschappelijke en culturele onderwerpen uit onze samenleving.

De cursus wordt in het hoofdgebouw in Groenlo gegeven door leraren van Marianum en van elders. Met ongeveer 30 cursisten per klas bent u, op dinsdagavond, van 19.30u tot 22.15u, gedurende drie lessen van 45 minuten, bezig met luisteren, aantekeningen maken, discussiëren en vragen stellen.

Voor meer informatie, klikt u hier

Wilt u zich direct aanmelden, klik hier

 
 

ONDERBOUW

 

Informatieavond leerjaar 1 en 2 Lichtenvoorde en Groenlo

Op woensdag 14 september vindt de informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers van leerjaar 1 en 2 plaats in Groenlo (hal Wheme).

We nodigen de ouders/verzorgers van leerjaar 1 en 2 Lichtenvoorde op donderdag 15 september uit in de aula van Dr. Ariënsstraat 3.

Programma:

 • Inloop 19.00 uur (hal Wheme of aula Dr. Ariënsstraat 3)
 • Start algemeen deel 1: 19.15 uur door mentor
 • Start deel 2: 20.00 uur door vakdocent, teamleider, zorgcoördinator
 • Sluiting bijeenkomst 21.00 uur

Volgende week ontvangt u via e-mail een uitnodiging van Daniëlle Nederpelt (de secretaresse van de teamleiders) met een link. Via de link kunt u zich aanmelden voor die avond.

 
 

BOVENBOUW VMBO

 

Informatieavonden vmbo

De informatieavonden voor de bovenbouw vmbo zullen eind september plaatsvinden. U zult hiervoor t.z.t. een uitnodiging ontvangen.

De data kunnen wij u wel alvast doorgeven:

Maandag 26 september 2016 voor de ouders van leerjaar 4 vmbo

 • 19.00 uur ontvangst ouder(s)/verzorger(s) 4 b/k
 • 20.00 uur ontvangst ouder(s)/verzorger)s 4 gt
Woensdag 28 september 2016 voor de ouders van leerjaar 3 vmbo
 • 19.00 uur ontvangst ouder(s)/verzorger(s) 3 b/k
 • 20.00 uur ontvangst ouder(s)/verzorger(s) 3 g/t

Beide avonden worden gehouden in de aula van de bovenbouw, dr. Ariënsstraat 1 in Lichtenvoorde.

 
 

BOVENBOUW HAVO/VWO

 

Informatieavond leerjaar 3-havo

Op dinsdag 20 september ontvangen wij graag de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit leerjaar 3 havo en 3 vwo. U zult hiervoor t.z.t. een uitnodiging ontvangen.
De avond start om 19.30 uur en vindt plaats in onze aula aan de Deken Hooijmansingel 1 in Groenlo.

 

Informatieavond internationalisering

Op donderdag 22 september (aanvang 19.30 uur) nodigen wij de ouders/verzorgers van onze leerlingen uit 4-havo en 4-vwo uit. Tijdens deze avond ontvangt u informatie over de internationalisering.
T.z.t. ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

 

Informatieavond ouders/verzorgers havo-5 en vwo-6

Deze informatieavond is bedoeld voor de ouders/verzorgers van de examenleerlingen. Ook hiervoor ontvangt u t.z.t. een uitnodiging.

 
 

AGENDA

 
31 aug Presentatie oriëntatieverslag PWS, GL
5+6 sep Kennismakingsgesprekken met mentor
Wk 36 Cito 0-toets leerjaar 1 schoolbreed
12+13 sep Kermis Lichtenvoorde, school gesloten
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 september 2016
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw zoon/dochter.
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}