Notitie ouderbijdrage 2018/2019

Status notitie: definitief
Vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de MR op 30-5-2018

Elk jaar vragen wij van ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige financiële bijdrage. De samenstelling en de hoogte van de ouderbijdrage wordt door de directie vastgesteld en voorgelegd aan Medezeggenschapsraad. In deze notitie worden de verschillende onderdelen van de ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 kort besproken waarbij de wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2017-2018 zullen worden aangegeven.

Voor het schooljaar 2018-2019 is de ouderbijdrage als volgt opgebouwd:ouderbijdrage 20182019

 

 

 

 

 1. Huur Locker
  Marianum biedt aan alle leerlingen een locker aan voor het opbergen van schoolmaterialen (boeken, schriften enz.) en persoonlijke eigendommen.
  De ouderbijdrage die de school vraagt bestaat uit twee delen:
  – Een borg voor de sleutel.
  – Een jaarlijks huurbedrag.
  De borg bedraagt € 10 en moet bij de uitgifte van de sleutel door de leerling contant betaald worden. Als de leerling de sleutel weer in goede staat inlevert na het beëindigen van zijn/haar schoolloopbaan bij Marianum of tussentijds omdat hij/zij de locker niet meer gebruikt, dan wordt de borg weer terugbetaald aan de leerling. Bij verlies of beschadiging van de sleutel vervalt de borg aan school. Voor een eventuele nieuwe sleutel moet de leerling opnieuw de borg betalen. De jaarlijkse huur voor de locker bedraagt, net als in 2017/2018 € 15. Dit bedrag wordt geïncasseerd via de ouderbijdrage. De huur is bestemd voor het beheer, onderhoud en aanschaf van de lockers.
 1. Mediatheek/bibliotheek
  Dit betreft een bijdrage voor de kosten van onze eigen schoolmediatheek/bibliotheek in Groenlo en Lichtenvoorde en voor de kosten van het schoolabonnement op de Bibliotheek Oost-Achterhoek. De bijdrage voor de schoolmediatheek/bibliotheek wordt gebruikt voor de aanschaf van boeken, tijdschriften, extra studiemateriaal en dergelijke, die door de leerlingen geleend kunnen worden. Daarbij richt de schoolmediatheek/bibliotheek zich voornamelijk op boeken en dergelijke die niet beschikbaar zijn in de openbare bibliotheek. Deze kosten zijn voor rekening van Marianum. De ouderbijdrage hiervoor bedraagt € 7,50 voor alle leerjaren met uitzondering van leerjaar 3 en 4 van het vmbo. Het gebruik van computers en het wifi netwerk valt hier niet onder. Daarnaast heeft de school een contract afgesloten met de Bibliotheek Oost Achterhoek, waardoor alle leerlingen van het Marianum boeken kunnen lenen bij alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. In 2013 is met de medezeggenschapsraad afgesproken dat de kosten van dit schoolabonnement voor 50% betaald zouden worden door de ouders en 50% door de school. De kosten van dit schoolabonnement bedragen nu € 13,00 per leerling. De bijdrage voor dit onderdeel blijft gehandhaafd op € 6,50.
  De totale bijdrage voor mediatheek/ bibliotheek wordt dan € 14 (7,50 + 6,50) respectievelijk € 6,50.
 2. Cultuurkaart
  Met de Cultuurkaart (CJP) inclusief een tegoed van € 15 heeft een leerling recht op verschillende kortingen en acties. De ouderbijdrage hiervoor is net als vorig jaar vastgesteld op € 7,50.
 3. Sportactiviteiten
  Voor de kosten van sportactiviteiten die de school organiseert voor leerlingen (zoals de sportdag) wordt vanaf schooljaar 2016-2017 een bijdrage gevraagd van € 5,00 in alle leerjaren, met uitzondering van de examenjaren. Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt voorgesteld de bijdrage ook te vragen voor de examenjaren omdat ook in die leerjaren sportactiviteiten georganiseerd worden.
 4. Excursies
  Vanaf schooljaar 2016-2017 worden de kosten van excursie en andere activiteiten (zoals een projectweek) afzonderlijk doorberekend en is dit geen onderdeel meer van de ouderbijdrage. De relatie tussen de gevraagde bijdrage en de activiteit voor de leerling is zo directer en duidelijker. Op basis van de gegevens van de laatste jaren verwachten wij dat de bijdrage jaarlijks tussen de € 30 en € 35 zal bedragen.
 5. Werkweek -> Reizen
  Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt voor de vmbo-leerlingen in leerjaar 3 geen werkweek meer georganiseerd. In de plaats hiervan worden in relatie tot de onderwijsprogramma’s gerichte reizen aangeboden voor kleinere groepen, zowel naar binnenlandse als buitenlandse bestemmingen. Afhankelijk van de bestemming kunnen de kosten oplopen tot maximaal € 300. Rekening houdend met het gekozen vakkenpakket kunnen leerlingen zich aanmelden voor een reis. Per reis wordt op basis van de verwachte kosten de bijdrage berekend.
 6. Werkkleding
  Bij de technische vakken in leerjaar 3 en 4 is om veiligheidsredenen het gebruik van werkkleding (inclusief schoenen) verplicht. De kosten hiervan zijn voor rekening van de desbetreffende ouders. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen de leerlingen nadere informatie over welke werkkleding en schoenen moet worden aangeschaft en waar het kan worden gekocht. De kosten voor de werkkleding en schoenen zullen circa € 80 bedragen.
 7. Internationalisering
  In leerjaar 4 van havo en vwo worden in het kader van internationalisering één of meerdere reizen aangeboden met een doelgericht programma. Over de mogelijke bestemmingen, beschikbare plaatsen en de kosten hiervan, worden de betreffende leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) afzonderlijk geïnformeerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de bijdrage kostendekkend moet zijn.
 8. Afdrukkosten
  Elke leerling krijgt jaarlijks een tegoed van € 2,50 (ruim 50 z/w afdrukken op A4) van de school. De kosten van de gemaakte afdrukken en kopieën worden van dit tegoed afgeboekt. Is het tegoed verbruikt, dan kan de leerling nieuw tegoed kopen in eenheden van € 5,–. Het tegoed blijft geldig zolang de leerling op het Marianum zit. Bij het verlaten van de school kan op verzoek een eventueel positief saldo op extra gekocht tegoed worden uitbetaald. Een eventueel positief saldo op door school verstrekte tegoeden vervalt en wordt niet uitbetaald.
 9. Reis naar Rome of Griekenland
  Leerlingen in de bovenbouw van het vwo met Grieks en/of Latijn in hun vakkenpakket krijgen één keer de gelegenheid om met de school een reis naar Rome of Griekenland te maken. Deze reis dient volledig door de ouders/leerling bekostigd te worden. De betreffende leerlingen krijgen hier via hun docent Grieks en Latijn nadere informatie over. De kosten van deze reis bedragen circa € 650.
 10. Profielwerkstukreizen
  Voor de leerlingen in de examenklassen van havo en vwo worden er jaarlijks studiereizen georganiseerd in het kader van het profielwerkstuk. Deelname is vrijwillig en de studiereis moet passen bij het door de leerlingen gekozen onderwerp. Daarom dienen deze reizen volledig door de ouders van de deelnemende leerlingen bekostigd te worden. De kosten bedragen, afhankelijk van de bestemming, tussen € 150 en € 300. De in aanmerking komende leerlingen ontvangen hier nadere informatie over via hun docenten en conrector.