Reglement van orde

 1. Leerlingen dienen tijdig aanwezig te zijn. Voor het te laat komen geldt op beide locaties een verschillende regeling. Dit wordt de leerlingen aan het begin van het schooljaar uitgereikt.
 2. Leerlingen die de lessen bewegingsonderwijs vanwege een blessure of anderszins niet kunnen volgen, melden zich aan het begin van de les, of eerder, via het logboekje of met een brief van thuis bij de docent bewegingsonderwijs. De leerling blijft bij de les aanwezig, tenzij de blessure van langdurige aard is. In dat geval wordt er met de teamleider een andere zinvolle tijdsbesteding afgesproken.
 3. Leerlingen die hun werk verwaarlozen, kunnen verplicht worden de niet uitgevoerde studieopdrachten ’s morgens vóór aanvang van de lessen of ’s middags ná schooltijd op school te maken.
 4. Leerlingen mogen de onderwijsruimten niet zonder toestemming van een volwassene binnengaan.
 5. Jassen dienen in de garderobe opgehangen te worden (laat geen waardevolle spullen in je jas!).
 6. In de gebouwen en op de schoolpleinen is het verboden voor de leerlingen van de onderbouw te roken. Leerlingen van de bovenbouw mogen alleen buiten roken op de aangeven plaatsen.
 7. Eten, drinken en snoepen (ook kauwgom) is in de onderwijsruimten niet toegestaan.
 8. Het gebruik van en/of bij zich hebben van drugs en/of alcohol kan schorsing of verwijdering tot gevolg hebben.
 9. Als geconstateerd wordt dat een leerling een wapen, waartoe ook messen worden gerekend, bij zich draagt, wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 10. De school hanteert geen kledingvoorschriften voor leerlingen en volwassenen; wel wordt verwacht dat de kleding niet discriminerend of aanstootgevend van aard is.
 11. Een leerling die de goede voortgang van de les of de rust in een studieruimte verstoort, kan door de docent verplicht worden de les of studieruimte te verlaten, waarna passende maatregelen worden genomen.
 12. Verondersteld wordt dat de leerlingen zich tijdens de pauze en voor en na de schooltijd zo weten te gedragen, dat medeleerlingen en anderen geen lichamelijk letsel of materiële schade wordt toegebracht; en dat er ook geen schade wordt veroorzaakt aan het schoolgebouw, het meubilair, geparkeerde auto’s e.d. Eventueel aangerichte schade moet door de leerlingen worden betaald.
 13. Fietsen moeten gestald worden in de daartoe bestemde rekken. Het is verboden zich in de fietsenstallingen te bevinden anders dan om de fiets te stallen of op te halen. De school is niet aansprakelijk voor schade aan fietsen.
 14. In het geval dat een leerling/leerlingen het brandalarm oneigenlijk activeren, zal men/zullen zij hoofdelijk financieel aansprakelijk gesteld worden voor alle consequenties verbonden aan deze actie.
 15. In en rond het schoolgebouw mogen geen opnamen met mobiele telefoons en/of digitale camera’s worden gemaakt.
 16. De schoolleiding kan een locker openmaken en controleren als daar aanleiding voor is.
 17. De schoolleiding behoudt zich het recht voor om regels op te stellen die afwijken van dit reglement.